Hav sol.jpg

FishExChangeprosjektet

Prosjektets hovedmål er å evaluere effekt av klimaforandringer i Barentshavet og omkringliggende områder og hvordan dette påvirker utbredelse av fiskebestander i et nasjonalt marint perspektiv. I tillegg skal prosjektet se på hvilke effekter dette vil ha på deling av nasjonale kvoter og økonomiske konsekvenser for fiskeriene.

Bakgrunn

Siden midten av 70’tallet har det vært en generell sterk oppvarming av Barentshavet. I samme periode har isens utbredelse og tykkelse avtatt. Hvis denne utviklingen fortsetter i takt med global oppvarming reises det en del viktige problemstillinger. Vil dette ha en positiv eller negativ effekt på reproduksjon av fiskebestandene? Vil fiskebestandene forandre utbredelsesområde? I så fall, vil torsken forflytte seg til russisk sone? Hvordan vil dette påvirke delingen av kvotene mellom nasjonene og flåtene? Hvordan vil dette påvirke de norske fiskeriene med hensyn på kostnader, inntekter og sysselsetting? Fiskere, fiskeriforvaltning og forskere vil i økende grad stille disse spørsmålene. Dette prosjektet vil forsøke å gi svar på denne type scenarioer og spørsmål.

[01.06.10]
les mer

Delprosjekt 1. Klima

 I følge Det internasjonale klimapanelet (IPCC) forventes den globale lufttemperaturen å øke 2-6 grader i løpet av dette århundre. Vintertemperaturen over Polhavet forventes å øke opp til 7-10 grader (ACIA rapporten, 2005), med medfølgende stor reduksjon av sjøisen. På den annen side er det betydelige usikkerheter i disse fremskrivningene i Arktisk, delvis på grunn av dårlig representasjon av sjøis i dagens klimamodeller.
 

[01.06.10]
les mer

Kontaktinfo

Dr. Jan Erik Stiansen
Havforskingsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes, NO-5817 Bergen

See english version:

Fishexchange (english version)

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom:
1) Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF, Norges handelshøyskole)
2) Havforskningsinstituttet
Deltakerne i prosjektet dekker et bredt spekter av ekspertise innen fagfeltene oseanografi, modellering, statistikk, marin økologi, fiskeribiologi og økonomi.

Prosjektleder(e): Jan Erik Stiansen (HI), Sigbjørn Mehl (med-prosjektleder, HI)

  • Task 1: Bjørn Ådlandvik (Delprosjektleder, HI)
  • Task 2: Geir Odd Johannessen (Delprosjektleder, HI)
  • Task 3: Cecilie Kvamme (Delprosjektleder, HI)
  • Task 4: Rögnvaldur Hannesson (Delprosjektleder, SNF)

Finansiering:
Prosjektet er finansiert av NORKLIMA programmet i Norges forskningsråd for perioden 2007-2010.

Nordic Climate Fish Conference

Les om :