Hopp til hovedteksten
Torsk
Foto: P. Eide
Utskriftsvennlig versjon

Steril torsk

I dette prosjektet skal vi undersøke om steril oppdrettstorsk (triploidisert vha. trykkbehandling) har god velferd og løser problemer med kjønnsmodning og rømming.

Bakgrunn

Kysttorsken er delt opp i en rekke genetisk forskjellige populasjoner, og det er ansett som problematisk hvis oppdrettet torsk rømmer og krysser seg med vill torsk.  Dette gjelder også hvis oppdrettstorsk som gyter i merd får avkom som senere gyter sammen med villfisk.

For å unngå dette, er det behov for metoder enten for å lage steril torsk, eller å forhindre at oppdrettstorsk som gyter i merdene får levedyktig avkom. Tidlig kjønnsmodning er også ett hovedproblem i oppdrett siden oppdrettstorsken som regel blir moden før den har nådd ønsket slaktevekt, og dette gir negative effekter på vekst, fôrutnyttelse, velferd og overlevelse.

En kan lage steril fisk, bl.a. laks, ved å utsette eggene for trykk like etter befruktning. Laksen blir da triploid, dvs. at den har tre sett kromosomer. Trykkbehandling kan på samme måte gi triploid torsk, men det gjenstår å dokumentere om slik fisk kan brukes i torskeoppdrett som en løsning på modningsproblemene. 

Nyheter fra prosjekt om steril torsk:

Steril fisk workshop, Os, 12.-13. mars 2012
Prosjektet TRIPCOD arrangerte et workshop i mars 2012, der en rekke forskere og representanter fra næringslivet gikk gjennom kunnskapsstatus på steril fisk. Fokus var på resultat som er oppnådd med triploid laks og torsk de siste årene, og en gikk også gjennom nyvinninger innen forskning på kjønnsbestemmelse hos fisk med tanke på å lage populasjoner med bare ett kjønn (f.eks. hunnfisk), og nye muligheter for å lage steril fisk for bruk i kommersiell oppdrett. Workshopen dannet grunnlag for en rapport forfattet av Geir Lasse Taranger og Ed Trippel som ble sendt inn til Norges forskningsråd høsten 2012.

Produksjon av triploid torsk i Parisvannet
Innledende forsøk med å produsere triploid steril torsk på Havforskningsinstituttet med startfôring med rotatorier og artemia ga høyere andel deformiteter og lavere vekst enn vanlig torsk. Det er kjent fra tidligere at en får bedre vekst og mindre yngeldeformiteter når en startfôrer torsk med naturlig dyreplankton.   Havforskningsinstituttet har derfor gjort forsøk med å produsere triploid steril torsk i en avstengt marin poll, Parisvannet, der torsken får naturlig dyreplankton i den tidlige fasen. Foreløpige observasjoner tyder på at en får færre deformiteter med denne metoden, men samtidig blir ikke all torsken triploid med denne metoden.

Samarbeidspartnere og finansiering

Havforskningsinstituttet arbeider sammen med Nofima, Norges veterinærhøyskole og DFO Canada med å utprøve ut protokoller for å lage triploid storsk, å studere vekst og fiskevelferd under ulike oppdrettsforhold, samt å undersøke om torsken blir steril. Dette samarbeidsprosjektet (TRIPCOD) er finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri- og kystdepartementet i perioden 2011-2014. Havforskningsinstituttet har også forsøk finansiert av Innovasjon Norge, der vi tester ut matfiskoppdrett av triploid torsk produsert med naturlig dyreplankton i Parisvannet i kommersiell skala i Sogn og Fjordane.

Mer om steril fisk