Gå til hovedinnhold

Disputas om mikrobiell økologi i intensiv yngelproduksjon


torskelarve t vd meeren
Torskelarve
Foto: Terje van der Meeren

Laila Brunvold disputerer fredag 28. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Microbial ecology in the early life stages of intensively reared marine species”  Hun har siden høsten 2005 arbeidet med doktorgraden ved faggruppen Helse ved Havforskningsinstituttet i Bergen med Ruth-Anne Sandaa, Øivind Bergh og Terje van der Meeren som veiledere.

Intensiv produksjon i marine klekkerier er preget av høy dødelighet hos de tidlige livsstadier. Dette kan medføre en uforutsigbar og lav yngelproduksjon av arter som blant annet torsk og kamskjell. Opportunistiske bakterier finnes naturlig i sjøvann og disse kan forårsake dødelighet hos marine larver, særlig dersom larvene er svekket. Dersom vannkvalitet og ernæring i intensive klekkerisystemer ikke er optimal kan dette medføre svekkede larver. På disse utviklingsstadiene er det heller ikke mulig å vaksinere fiskelarver siden immunsystemet ikke er tilstrekkelig utviklet. Skjell kan heller ikke vaksineres.

Laila Brunvold

Laila Brunvold

I avhandlingen beskrives sammensetningen av bakteriesamfunn assosiert med tidlige livsstadier av torsk og kamskjell ved kommersielle klekkerier. Studien av torskelarver viser at larvene er assosiert med bakterier både før og etter startfóring. Resultatene viser også at startfóring medfører en stor endring i bakteriesammensetningen. Tilsvarende beskrives sammenhengen mellom dødelighet og deteksjon av en antatt sykdomsfremkallende bakterie i et kommersielt kamskjellklekkeri. Brunvold konkluderer med at denne bakterien ikke er den primære årsaken til dødelighet, men at bakterien er en opportunist som kan medføre sykdom dersom forholdene for kamskjelllarvene ikke er optimale.

Ulike tiltak for mikrobiell kontroll ble utprøvd for å begrense opportunistiske bakterier i marine larve kulturer. Probiotiske (gunstige) bakterier ble mikset sammen til en ”cocktail”, tilsatt algekulturer, og deretter tilført kamskjelllarver i fóringsforsøk. Effektene av den probiotiske tilsetningen på algekulturer ble studert, både med hensyn til algevekst og hvor lenge bakteriene overlevde i algekulturene. Fóringsforsøkene viste økt overlevelse hos kamskjelllarvene og en gunstig effekt fra tilsetningen av den probiotiske cocktailen.

En annen form for mikrobiell kontroll er gjennom vannbehandling. Tre ulike vannbehandlinger, hver med fire vannutskiftningshastigheter, ble undersøkt i kar med torskeyngel. Resultatene viste at de ulike vannbehandlingene gav ulik bakteriesammensetning i karene, mens vannutskiftningshastigheten hadde størst effekt på vekst og overlevelse av torskeyngel.

Personalia:

Laila Brunvold er født i 1974 og oppvokst i Alversund i Lindås kommune, Hordaland. Hun er utdannet Cand. Scient. i mikrobiologi fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen i 2002, der hun studerte diversiteten av alger, bakterier og virus i eksperimentelle marine økosystem. Siden høsten 2005 har hun arbeidet med doktorgraden ved faggruppen Helse ved Havforskningsinstituttet i Bergen med Ruth-Anne Sandaa, Øivind Bergh og Terje van der Meeren som veiledere.

Tidspunkt og sted for disputasen:

28.05.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 53.