Gå til hovedinnhold

Økologiske kystinteraksjoner og biologisk mangfold

Sjømil

Havforskningsinstituttet gir i databasen SJØMIL tilgang til målinger over tid for blant annet temperatur, saltholdighet, fiskeriressurser, samt tidsserier om fiskeristatus fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES ).

Sjømil

Normar

NorMar er en øksosystembasert database for Norge, Island og Færøyene og tilstøtende områder. Databasen inneholder data om fysisk oseanografi, toktdata fra forskningstokt og fiskeridata lagret på et 0.25 breddegrad x 0.5 lengdegrad regulært grid. Kartklienten tilbyr data fra fiskeri og forskningstokt for ulike fiskearter. Kartene kan lagres eller skrives ut som pdf.

Normar

Barmar

BarMar er en øksosystembasert database for Barentshavet og tilstøtende områder. Databasen inneholder data om fysisk oseanografi, toktdata fra forskningstokt og fiskeridata lagret på et 25x25 km2 regulært grid. Kartklienten tilbyr utbredelseskart for ulike fiskearter og oversiktskart for salinitet og temperatur. Kartene kan lagres eller skrives ut som pdf.

Barmar

Mareano

Kartklienten tilbyr en rekke ferdige kart, men lar også brukeren komponere egne kartbilder ved å sette sammen kartlag. Kartene kan skrives ut i passende format eller lagres som et bilde på egen pc. MAREANO er et bunnkartleggingsprogram der Havforskningsinstituttet er en av partnerne, og både dataene som samles inn og andre relevante datasett blir formidlet på kartklienten.

Mareano

Geodata

Kartklienten viser temadata Havforskningsinstituttet forvalter, og som er tilgjengelig som WMS og WFS. Temadataene er organisert i forskjellige grupper (artsfordeling fisk og sjøpattedyr, habitater og biotoper, oseanografiske geografiske forhold). I løsningen kan du se utbredelseskart for fisk og sjøpattedyr, korallrev og korallrevområder, og overflatehavstrømmer. Løsningen inneholder enkle funksjoner for navigering, muligheter for å endre rekkefølge på lag innenfor grupper og endre gjennomsiktighet på lagene.

Geodata