Gå til hovedinnhold

Studier av fiskeatferd og redskapsparametre for videreutvikling av teineteknologi (Rapport fra Havforskningen nr. 16-2014)

Sammendrag

Prosjektet er en videreføring av tidligere FoU-aktiviteter med målsetting å utvikle ei effektiv teine for fangst av torsk. Fiske- og atferdsforsøk ble utført med tokammerteiner som var bunnsatt og fløytet i to ulike avstander fra bunnen. Det ble også gjort atferdsforsøk med lofotteina (med lukket og åpent underkammer). Overlevelse og vitalitet hos torsk fanget med teine ble undersøkt ved å holde fisk i tank. Forsøkene ble utført i Ramfjord om bord i forskningsfartøyet ”Fangst” i september 2013.