Gå til hovedinnhold

Jan Henrik Simonsen

No image
Overingeniør
Telefon: 55906556
Avdeling: Plankton

Arbeidsområde

Planteplankton, Fiskeegg og -larver, Mikroskopi

Curriculum Vitae

Utdannelse

1975 - Eksamen artium, Arendal Gymnas, naturfaglinjen.

1978 - Cand. mag, Universitetet i Oslo.  Viktigste faggrupper: biologi og kjemi, i tillegg noe  naturgeografi, astronomi og databehandling.

1985 - Cand. real., Universitetet i Oslo.  Hovedfag i biologi ved Zoologisk institutt,  hovedoppgave:  "En undersøkelse av buksvømmere (Hemiptera, Corixidae) i littoralsonen i  seks innsjøer i Risør og Gjerstad kommuner, Aust Agder".

2001 – Emner Universitetet i Oslo:  Innføring i anvendt statistikk (ST005), samt forurensningseffekter i marine farvann (BMZ315), til sammen 8 vekttall.

 

Arbeidserfaring

Etter avsluttet utdannelse har jeg arbeidet på free-lance basis innen flere områder.  De fleste oppgavene har vært innen forskning og forvaltning av insekter og fisk i hav og ferskvann, arbeid med miljødatabaser, digital kartproduksjon, undervisning, bokillustrasjoner og oversettelse av faglitteratur fra engelsk.  Siden juni 2008 har jeg arbeidet i varerende stillingsprosent som avdelings-/overingeniør på Havforskningsinstituttets algelaboratorium i Flødevigen.  Oversikt over de viktigste arbeidsgivere og -oppgaver følger:

1979 - 85.  Jan M. Rød A/S.  Arbeid med sikring av last og rengjøring i skip.   Deltidsarbeid mens  jeg studerte i Oslo.

1979 - 2013.  Norges Landbrukshøgskole, Ås.  Undervisning innen zoologi, særlig insekter.

1983 - 2001.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  Forskjellig feltarbeid i ferskvann.

1984 - 86.  Landbruksforlaget.  Bokillustrasjoner i diverse bøker.

1987 - Gyldendal Norsk Forlag.  Oversettelse av deler av insektbok fra engelsk.

1987 - 2005.  Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.  Forskjellige oppgaver innen  fiskeundersøkelser, forsuringsproblematikk, miljødatabaser og digital kartproduksjon.

1988 - Departementet for utviklingshjelp.  Arbeid i Mali med sprøytemidlers virkning på gresshopper.

1991 - Teknologisk Forlag.  Oversettelse av store deler av en insektbok fra engelsk.

1993 - 97.  Norsk institutt for vannforskning (NIVA).  Arbeid med insekter i kalkede og  forsurede vassdrag i Aust-Agder.

1991-95.  Hedmark distriktshøgskole, Evenstad.  Undervisning innen zoologi og relaterte metoder.

1996 - Direktoratet for naturforvaltning.  Arbeid med testing av miljødatabase, samt kurs.

1997 – 1998.  Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.  Vikariat som førstekonsulent, med kalking som hovedarbeidsfelt.

2005 - Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.  Arbeid med Vanninfo-basen i Aust-Agder.

2006 - Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder.  Arbeid med Vanninfo-basen i Vest-Agder.

1999 – 2008.  Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen.  Arbeid hovedsakelig med sjøaure, torsk og lakseparasitter, men også andre marine arter.

2008 – 2009.  Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen.  Vikariert i 60 % stilling som avdelingsingeniør på algelaboratoriet.

2010 – 2011.  Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen.  Engasjert i 80 % stilling som avdelingsingeniør på algelaboratoriet.

2012 -> Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen,  100 % stilling som overingeniør på algelaboratoriet.

Ellers har jeg hatt en del oppdrag i forbindelse med vassdragsregulering og veiutbygging, se litteraturoversikten.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

Rapporter og avhandlinger

2020

Undersøkelse av mageinnhold i fiskeyngel og kystnære fiskearter etter utslippet av plastpellets fra M/V Trans Carrier

Stepan Boitsov, Halvor Knutsen, Jan Henrik Simonsen, Sylvia Frantzen
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)