Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Kvikksølv i sjømat ved U-864

14.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-38

Vraket av ubåten U-864 som ligger på rundt 150 m dyp ved Fedje hadde store mengder kvikksølv om bord da den ble senket, og sjøbunnen rundt er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv. Havforskningsinstituttet overvåker årlig, på vegne av Kystverket,...

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018

09.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-33

Ti ulike marine oljer til humant konsum, fem fiskeoljer, to blandingsoljer av fiskeolje og planteolje, én krillolje og to mikroalgeoljer, ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, selen, 3-MCP...

Marint råstoff til produksjon av olje for humant konsum

03.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-40

Overvåkning av innholdet av organiske miljøgifter i det brede utvalget av konsumferdige marine oljer er viktig for å kontrollere at renseprosedyrene som benyttes er gode nok til å sikre at nivåene av de organiske miljøgiftene ikke overskrider EUs og Norges &osla...

Hummerfisket 2017 og 2018: Innsats og fangst

01.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-39

I 2017 ble det innført obligatorisk påmelding til hummerfisket for både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Dette har lagt grunnlaget for muligheten til å beregne total innsats og fangst av hummer i Norge. Etter hummersesongen 2017 ble det gjennomført en etterunders&oslas...

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019

01.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-35

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på sjøørret/sj...

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018

26.09.2019 / Fisken og havet 2019-4

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt oppdrettslaks i 205 vassdrag i 2018. Vas...