Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen for Havforskningsinstituttet 2014

Sammendrag

Riksrevisjonen har revidert Havforskningsinstituttets årsregnskap for 2014, og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.