Gå til hovedinnhold

Status, råd og fiskeri

Status og råd

Alt fiske i Antarktis reguleres av CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), som ble opprettet i 1981. I konvensjonen er ordet "conservation" definert slik at det inkluderer rasjonell utnyttelse av ressursene. Konvensjonen omfatter havområdene sør for 45–60°S. Selv om det er krill rundt hele det antarktiske kontinent, fiskes det i dag kun i sektorene 48.1–48.3.

Det er åpnet for fiske også i andre sektorer, men foreløpig er disse lite benyttet. For områdene 48.1–48.4 er det satt en tiltaksgrense på til sammen 620 000 tonn for at fisket ikke skal konkurrere med krillpredatorer. Et fiske utover 620 000 tonn vil først bli åpnet når mer kunnskap om krillens populasjonsdynamikk, biomasse og betydning for økosystemet, er på plass. Kvotene blir foreløpig ikke delt mellom de enkelte fiskerinasjonene, men fisket stanses i områdene når kvoten er fylt.

Fra en CCAMLR-undersøkelse i 2000, et samarbeid mellom mange nasjoner, ble krillbiomassen i områdene 48.1–48.4 målt til 60,3 millioner tonn og total fangstkvote (TAC) ble beregnet til 5,6 millioner tonn. I forvaltningsøyemed er det viktig å kartlegge krillens utbredelse, mengde og demografi i ulike habitat. Etablering og opprettholdelse av slike datatidsserier er uvurderlig for å kunne forstå fysiske og biologiske faktorers påvirkningsevne samt kunne predikere framtidige endringer i krillens populasjonsdynamikk. Det var nå 18 år siden krillbestanden i dagens fiskeriområder sist ble mengdemålt på slik stor skala, så dette ble derfor gjentatt i januar/februar 2019. Resultatene fra dette toktet er nå kvalitetssikret og viser 63 millioner tonn krill målt i området.

På mindre geografisk skala undersøkes årlige endringer i krillbiomasse rundt de viktigste fiskefeltene i 48.1 (Sør-Shetlandsøyene) av USA, 48.2 (Sør-Orknøyene) av Norge (Havforskningsinstituttet) og 48.3 (Sør-Georgia) av Storbritannia. I dette arbeidet har vi stor hjelp av de norske krillrederiene som stiller et fiskefartøy gratis til disposisjon for vitenskapelige undersøkelser.

figur som viser krillens utbredelsesområde - øverst for Sør-Orknøyene, nederst for hele Sørishavet

Fiskeri

Russisk prøvefiske etter krill i Sørishavet startet tidlig i 1960-årene, men da med små fangster. Utover i 1970-årene økte fiskets omfang, og nådde en topp i sesongen 1981–82 med over 500 000 tonn. Siden 1989 har fangstene vært på et langt lavere nivå. Krillfisket starter i desember og avsluttes vanligvis i august–september.

Totalt 415 510 tonn krill ble fisket i sesongen 2021/22. Norge hadde tre fartøy i fisket denne sesongen og sto for 72 % av totalfangsten fulgt av Kina (14 %), Sør Korea (7 %), Chile (5 %) og Ukraina (2 %). Av krillen blir det hovedsakelig produsert mel og olje, som i sin tur går til fiskefôr, kosttilskudd, kosmetikk og medisiner.