Hopp til hovedteksten
vaagoybuen_imr.jpg
Foto: Asbjørn Borge
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet fornyer kystreferanseflåten

Havforskningsinstituttets kontrakt med Kystreferanseflåten går ut 31. juli i år, og flåten skal erstattes med 20 nye kystfartøy: 18 med hovedvekt på garnfiske, ett snurrevadfartøy og en reketråler. Fartøyene må være mindre enn 15 meter.

Kystreferansefartøy som er med på samarbeidet i dag (og som er mindre enn 15 meter) har selvsagt også anledning til å søke. Med forbehold om at Havforskningsinstituttet får nødvendige økonomiske tilskudd/forskningskvote vil kontrakten vare fra og med 1. september 2012 til og med 31. august 2016. Søknadsfristen er satt til 13. juli.

Opplæring blir gitt

Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkludert bifangst og utkast, gjennom hele året. Prøvetakingen skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer, og det blir gitt opplæring. Besøk om bord i hvert fartøy er en del av opplæringen og gjennomføres minst en gang pr. år. Det gjennomføres i tillegg et årlig møte hos Havforskningsinstituttet i Bergen.

Arbeidet med Referanseflåten er selvfinansierende ved at norske myndigheter har avsatt en del av de norske fiskekvotene til dette formål. Havforskningsinstituttet søker om en årlig forskningskvote til Referanseflåten. Betalingen til fartøyene består av en fast betaling med tillegg for leverte data. Med forbehold om nødvendig tildelt forsknings-kvote fra Fiskeridirektoratet, vil det bli delt ut en forskningskvote. Kvoten blir da fordelt fra og med 2013.

Fakta om Referanseflåten 2018

  • 14 havgående fartøy: 9 fartøy med konvensjonelle redskap, 3 torsketrålere og 2 industritrålere
  • 24 mindre kystfartøy (9–15 m), hovedsakelig garnfartøy
  • Fartøyene velges på bakgrunn av redskap, fiskeaktivitet og geografi
  • Målet er å ha en flåte som er representativ for hele fiskeflåten
  • Referanseflåten gir mer detaljert informasjon om artssammensetning i kommersielle fangster enn noe tidligere datasett
  • Referanseflåten er, sammen med våre egne fartøy og andre prøvetakere, hovedkilden til alders- og lengdedata for bestandsberegning av de viktigste kommersielle artene
  • Referanseflåten er en viktig kilde til informasjon om fordeling mellom kysttorsk og nordøstarktisk torsk
  • CPUE-data (fangst per enhet innsats) er blitt brukt som støtte i fiskeriforvaltningen
Referanseflåten

Hele utlysningsteksten: