Hopp til hovedteksten
Brennholm
«Brennholm», fra den havgående referanseflåten, var første fartøy ut på tredagarstoktet.
Utskriftsvennlig versjon

Unikt sildetokt med referanseflåten

For første gang skal fartøy fra referanseflåten delta på et akustisk tokt i regi av Havforskningsinstituttet. På tre dager skal de fire referansefartøyene dekke hele den voksne delen av sildebestanden. 

I samarbeid med ringnotfartøyene «Christina E», «Havdrøn», «Nybo» og «Brennholm» skal Havforskningsinstituttet utføre et akustisk tokt for å få et mål på bestanden av nvg-sild i overvintringsområdene.

Gode ekkolodd

– Selv om vi ofte bruker innleide fartøy på våre tokt, er dette første gangen referanseflåten blir brukt på denne måten. De fire fartøyene er utstyrt med ekkolodd av god kvalitet, noe som er nødvendig i denne typen forskningsoppdrag, sier forsker Erling Kåre Stenevik fra Havforskningsinstituttet. Han forteller at «Brennholm» allerede startet i helgen, mens de andre tre reiser ut i begynnelsen av denne uken.

Hele den voksne bestanden

– Det unike med undersøkelsen er at vi kan dekke hele den voksne delen av bestanden i løpet av bare tre dager. Dette er mulig fordi sildebestanden på denne tiden av året er samlet i et begrenset område, men også fordi vi har fire fartøy som kan kjøre toktet samtidig. Hvert av fartøyene skal kjøre to kurslinjer og til sammen dekker vi et område fra 68oN til 73oN, forteller Stenevik.

Størrelsesindeks

I dette området overvintrer nå silda etter å ha brukt hele sommeren og deler av høsten til å bygge opp fettreserver til den kommende gytingen på senvinteren. Det foregår for tiden et betydelig fiskeri i dette området , og Havforskningsinstituttet kommer til å få prøver fra fangstene. Prøvene vil gi informasjon om fiskens størrelse, alder, fettinnhold osv. Sammen med de akustiske dataene fra toktet vil prøvene bli brukt til å regne ut en indeks på bestandens størrelse.

Kan bli årlige tokt

Nvg-bestanden er nå minkende fordi det ikke er kommet noen ny sterk årsklasse siden 2004.

– Vi har også sett at bestanden de siste år har blitt redusert noe raskere enn forventet. Det er derfor svært viktig å følge utviklingen i bestanden tett. I så måte vil dette toktet supplere hovedtoktet vårt i mai med viktige data om bestanden. Dersom toktet er vellykket og vi kan utføre årlige tokt på denne måten, kan data fra toktet også brukes direkte inn i beregningen av størrelsen på bestanden. Disse beregningene blir utført av ICES – det Internasjonale havforskningsrådet, sier Stenevik. 

 

Fakta om Referanseflåten 2018

  • 14 havgående fartøy: 9 fartøy med konvensjonelle redskap, 3 torsketrålere og 2 industritrålere
  • 24 mindre kystfartøy (9–15 m), hovedsakelig garnfartøy
  • Fartøyene velges på bakgrunn av redskap, fiskeaktivitet og geografi
  • Målet er å ha en flåte som er representativ for hele fiskeflåten
  • Referanseflåten gir mer detaljert informasjon om artssammensetning i kommersielle fangster enn noe tidligere datasett
  • Referanseflåten er, sammen med våre egne fartøy og andre prøvetakere, hovedkilden til alders- og lengdedata for bestandsberegning av de viktigste kommersielle artene
  • Referanseflåten er en viktig kilde til informasjon om fordeling mellom kysttorsk og nordøstarktisk torsk
  • CPUE-data (fangst per enhet innsats) er blitt brukt som støtte i fiskeriforvaltningen
Referanseflåten

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild