Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2003

Nr.1-2003._Makevalg_hos_homarid_hummer_kan_de_gjenkjenne_sin_egen_art_.pdf

27.11.2003
Europeisk og amerikansk hummer er så like at det er vanskelig å se forskjell, og de har tilsynelatende lik atferd og livshistorie. Det ble derfor undersøkt hvorvidt hummeren selv kunne skille på art. Forsøket gikk ut på å plassere en hunnhummer som ble vurdert til å være nær skallskifte/ gyting til en europeisk og en amerikansk hann i et felleskar med to skjul.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.5-2003._Kartlegging_av_biokjemisk_innhold_i_copepoder_for_kvalitetsvurdering_av_for.pdf

Copepoder fra pollsystemer ble analysert gjennom sesongene fra vår til vinter over en periode på to år. Materialet er ment å danne basis for å forbedre anrikningsemulsjoner og formulert fôr ved tidlig bruk i yngel- eller larvefasen hos marin fisk i akvakultur.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.6 - 2003, Nye arter i oppdrett

2017.03.17 08:48
Last ned:

Nr. 7 - 2003: Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune

Denne rapporten sammenfatter resultatene av et prosjekt som ble startet i 2000 av Havforskningsinstituttet Forskningstasjonen Flødevigen i samarbeid med Tvedestrand kommune,Fylkesmannen i Aust-Agder, Fiskeridirektoratet Region Skagerrak, Direktoratet for Naturforvaltning og Aust-Agder Fylkeskommune. Formålet var å kartleggebiologiske verdier i sjø til bruk i forvaltning av kystsonen i Tvedestrand kommune.

2011.02.08 09:53
Last ned:

Nr.9-2003._Fiske_etter_torsk,_lange_og_brosme_med_tokammerteiner_langs_norskekysten.pdf

Tokammerteine fisket betydelig bedre enn vanlige kommersielle teiner, spesielt når det gjaldt torsk og lange, men også når det gjaldt brosme. Tokammerteine viste seg også i perioder å kunne være et alternativ til line.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.11-2003._Romming_av_laks_og_regnbueorret_-_konsekvenser_p_ville_bestander.pdf

Havforskningsinstituttet mener at rømming av laks og regnbueørret fra oppdrettsanlegg kan innebære negative miljøpåvirkninger på de ville laksebestandene. Omfanget og betydningen av miljøpåvirkningene vil variere en god del både mellom områder og mellom elver. Vi kan grovt sett dele den negative påvirkningen inn i tre deler; genetisk påvirkning, økologisk påvirkning og smittepress inkludert parasitter. Redusert størrelse på de ville laksebestandene vil kunne øke sårbarheten for påvirkning fra rømt fisk.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR