Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2018

Detecting changes in the Arctic Ecosystem (Rapport fra Havforskningen nr. 1-2018)

Long-Term Benthos Monitoring network for detecting changes in the Arctic benthic ecosystem (LTM-Benthos) 2017-2020.

Last ned:

Utvikling og erfaringer med sekkeåpner (Rapport fra Havforskningen nr. 2-2018)

Noen av snurrevadbåtene som leverer levende fisk og har brukt fangstbegrensningssystem, har meldt at fisken blir veldig tettpakket i sekken. Det resulterer i dårligere overlevelse ved levendelagring av torsk. Dette prosjektet omfatter utvikling av en teknisk innretning for å åpne overknytingen på sekken før den kommer til overflaten, for å få til bedre overlevelse og lette arbeid for mannskap. 

Last ned:

Purse Seine Catch Control (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2018)

Prosjektet Purse Seine Catch Control har hatt som mål å videreutvikle og kommersialisere fire nyskapende produkter som alle har til hensikt å gi bedre fangstkontroll i fiske med not. Hvert av produktene hadde i utgangspunktet potensial til å løse kritiske problemstillinger knyttet til fangstprosessen i notfiske etter pelagiske arter: Utskytbar prøvetakingstrål, lysfløyt, ny flåsnurpe og 3D Visualization of net geometry.

Last ned:

Rømt og vill fisk i Etneelva 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 5-2018)

I 2017 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 22. april, og registreringa pågjekk dagleg til 14. november. Pga. flaum var effektiviteten redusert i 11 av ca. 200 driftsdøgn (6 %). I alt 3047 fiskar vart handtert på fella. Av desse var 1965 villaks, 1002 sjøaure, 75 rømt oppdrettslaks og 3 rømt regnbogeaure. 

Last ned:

Undersøkelser av gyte- og oppvekst-områder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 6-2018)

Rapporten beskriver data fra egg- og yngelundersøkelser på gyteområder for torsk på Smøla og i Aure kommuner i 2017. Arbeidet er i regi av ICOD-prosjektet (Interactions of aquaculture with cod spawning grounds) der formålet er å undersøke om lokalisering av oppdrettsanlegg har effekter på nærliggende gyte- og oppvekstområder for torsk. Undersøkelsene på egg og yngel har foregått siden 2015. Rapporten sammenligner data med undersøkelsene tidligere år.

Last ned:

Utvikling av kilenot til fangst av makrell – Forstudie (Rapport fra Havforskningen nr. 7-2018)

I fisket etter makrell kan settenot være et alternativt redskap til dorg og not for deler av den minste kystflåten. Effektiviteten til mange settenøter er imidlertid lav, og det er lite systematisk tilgjengelig kunnskap på feltet. I dette brukerstyrte forprosjektet er det gjort fiskeforsøk med ei tradisjonell settenot.

Last ned:

Kvikksølvinnhold i fisk og annen sjømat ved vraket av U-864 vest av Fedje (Rapport fra Havforskningen nr. 8-2018)

Rapporten viser resultater fra overvåkningen for Kystverket i 2016 av kvikksølv i sjømat ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje.
Last ned:

Tareundersøkelser i Nordland i 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 9-2018)

Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2017 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) sør i Nordland. I forkant av prøvehøstingen i 2017 ble tarevegetasjonen undersøkt ved hjelp av undervannsvideo og tareinnsamlinger for studier av morfologi, alder, veksthistorikk og epifytter. Det ble også gjennomført oppfølgende undersøkelser av taresamfunnene på felt som ble prøvehøstet i 2013-2016 og i nærliggende områder som ikke har vært tarehøstet tidligere. 

Last ned:

Kartlegging av antibiotikaresistente bakteriar i marine skjel (Rapport fra havforskningen nr.10-2018)

Antibiotikaresistens i akvatisk miljø.

På oppdrag for Miljødirektoratet, har HI undersøkt førekomst av antibiotikaresistente bakteriar i marine skjel samla inn langs Norskekysten i perioden frå juni til august 2017. Det vart undersøkt 26 parti med skjel frå i alt 18 lokalitetar med ulik grad av menneskeleg innverknad.

Last ned:

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2016 og 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 11-2018)

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) i sedimenter fra 14 lokaliteter i MAREANO-området, inkludert 7 sedimentkjerner. På et utvalg av lokalitetene er det også målt bromerte flammehemmere (PBDE) og klorerte miljøgifter (PCB og plantevernmidler). Prøvene ble innsamlet i 2016-2017 langs to transekter i Barentshavet, Kong Karls Land – Bjørnøyrenna og Nordkapp – Sørkapp.

Last ned:

Kadmiumanalyser i produkter av taskekrabbe kjøpt inn i 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 12-2018)

Prosessering og geografisk opprinnelse påvirker kadmiumnivåer i krabbe. For å undersøke kadmiumnivåene i krabbeprodukter tilgjengelig for forbrukere, analyserte vi ulike produkter av taskekrabbe (Cancer pagurus) kjøpt inn i butikker i Bergensområdet og i Svolvær i januar-mars 2016.

Last ned:

Kunstig lys som fangstfremmende tiltak i teinefiske etter torsk (Rapport fra Havforskningen nr. 14-2018)

Våren 2016 og 2017 ble det testet bruk av lys som fangstfremmende tiltak i tokammerteiner i fire perioder i områder og tider hvor det har vært rapportert om gode teinefangster av torsk.

Last ned:

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2018)

I 2017 ble det gjennomført tre tokt med eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn; 10.-11. april, 18.-19. april og 26.- 27. april. Hensikten med undersøkelsene er å etablere en tidsserie for gytingen før og etter  ev. oppstart av et sjødeponi for gruveavfall i Repparfjorden (BACI-studie). Revsbotn er valgt som kontrollområde, dvs. en lokalitet som vi antar vil bli upåvirket av et sjødeponi. Rapporten sammenligner data fra 2017 med tidligere undersøkelser i begge fjordene, og presenterer også hydrografiske data.

Last ned:

Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2018 (Rapport fra Havforskningen nr. 16-2018)

Miljøovervåking langs faste snitt ved Sør-Orknøyene, i Sørishavet. Gjennomført årlig tokt siden 2011 for å samle inn akustiske og biologiske data på krill, annen makro-dyreplankton samt data om krillpredatorer fra sektor 48.2 i Sørishavet.

Last ned:

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 17-2018)

The surveillance programme is carried out by the Institute of Marine Research according to a contract with the Norwegian Food Safety Authority. Samples were collected from four wild beds and one oyster farm, based on the present distribution of wild beds, and the structure of the oyster industry.

Last ned: