Hopp til hovedteksten
Reke
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt kvote første halvdel av 2019 (fangster): 4 608 tonn
Avtalt midlertidig kvote 2019 (landinger): ikke fastsatt

Råd fra mars 2018: Anbefalt endelig kvote 2018 (fangster): 8 571 tonn
Avtalt endelig kvote 2018 (landinger): 8 900 tonn (basert på rådet fra mars 2018)
Avtalt midlertidig kvote 2018 (landinger): 10 475 tonn (basert på rådet fra oktober 2017)

ICES sitt råd (råd gitt i oktober 2018): ICES anbefaler at fangstene i første halvdel av 2019 ikke bør overstige 4 608 tonn.

Bestandsutvikling

Gytebestanden (hoer) minket etter 2010 og har siden fluktuert rundt et lavere nivå. Gytebiomassen i begynnelsen av 2018 ligger under MSY Btrigger. Fiskedødeligheten har økt siden slutten av 2000-tallet og lå i 2017 over Fmsy. Rekrutteringen har ligget under langtidsgjennomsnittet siden 2008, med unntak av 2013-årsklassen.

Bestandens tilstand

Bestanden er i 2018 under MSY Btrigger.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Utkastpraksisen i det norske rekefisket har inntil nylig vært ukjent, og det norske utkastet i Skagerrak ble til og med 2016 estimert ved å bruke den danske utkastraten på de norske landingene. I 2017 ble imidlertid det norske utkastet estimert ved å sammenligne rekeprøver fra hhv usorterte fangster og landinger. Den norske utkastraten i 2017 (19 %) var betraktelig høyere enn tidligere antatt (2-7 % i 2015-2016).

Momenter som er relevant for rådet

I april 2018 ble Norge og EU enige om en langsiktig forvaltningsplan for denne rekebestanden med en Ftarget på 0.59 og en Btrigger på 9900 tonn. Når forvaltningsplanen er implementert i 2019, vil den basere seg på et årlig råd fra ICES gitt i mars. I overgangsfasen har klientene spurt ICES om et råd (i oktober 2018) for de to første kvartalene av 2019, basert på forvaltningsplanen.

Dette rådet er basert på et assessment som inkluderer resultatene fra det norske reketoktet i det inneværende år (2018) og fiskeridata fra hele 2017, i tillegg til fiskeridata fra de to første kvartalene av 2018. Den totale antatte fangsten for 2018 er satt til 9 512 tonn (TAC i 2018 på 8 900 tonn pluss 612 tonn overført fra 2017 til 2018 av Norge).

ICES gir råd på total fangst da Norge har et utkastforbud og EU har innført et landingspåbud fra og med 2016 for denne bestanden. En gjennomsnittlig utkastrate på 2,2 % ble observert i det første året av EU landingspåbud (2016). Den estimerte utkastraten i 2017 var 14,9 % (hovedsakelig på grunn av det nye estimerte norske utkastet).

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 9900 tonn

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,60 (oppdatert i forbindelse med evaluering av ny forvaltningsregel)
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1,00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,68

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (BMGT): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (FMGT): 0,59

Anbefalt kvote første halvdel av 2019 (fangster): 4 608 tonn
Avtalt midlertidig kvote 2019 (landinger): ikke fastsatt