Hopp til hovedteksten

Kvoteråd våren 2006

Den rådgivande komiteen (ACFM) i Det internasjonale råd for havforsking (ICES) reknar med at det i 2005 er fanga 166 000 tonn nordaustarktisk torsk som ikkje er rapportert. Det inneber at bestanden er hausta langt over det forvaltingsplanen legg opp til. Difor tilrår havforskarane at kvoten for nordaustarktisk torsk vert sett til 309 000 tonn i 2007. I inneverande år er kvoten av nordaustarktisk torsk på 471 000 tonn.

ACFM avslutta sitt møte i København før helga. På dette møtet vart det utarbeidd kvoteråd for ei rekkje bestandar, mellom anna nordaustarktisk torsk, hyse og sei, kysttorsk, blåkveite, nordsjøsild og uer.

Nordøstarktisk blåkveite

blåkveite

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødeligheten på 1990 tallet. Rekrutteringen synes å ha vært stabil, men lav gjennom 1980- og 1990-åra.

les mer

Nordøstarktisk hyse

hyse

Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne. På grunn av en omfattende revidering av data og betydelige urapporterte fangster er bestandsvurderingen usikker. Det foreligger derfor ikke beregninger av gytebestand og fiskedødelighetsrater for 2005. Bestandsvurderingen regnes likevel å kunne indikere trender i gytebiomasse. Toktdata tyder på at det kommer flere sterke rekrutterende årsklasser.

les mer

Kysttorsk

kysttorsk

Bestanden av kysttorsk har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2006 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer høyst sannsynlig til å bli ytterligere redusert til 2007. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES klassifiserer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig.

les mer

Nordøstarktisk sei

sei

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen. I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte.

les mer

Sild i Nordsjøen og Skagerrak

sild

Bestanden av sild i Nordsjøen og Skagerrak er vurdert til å ha full reproduksjonsevne, men det er økt risiko for over-beskatning. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være 1,7 millioner tonn, men det er ventet at den vil reduseres til føre-var-grensen (Bpa) på 1,3 millioner tonn i 2006. Både 1998- og 2000-årsklassene var sterke, men alle årsklassene etter 2001 er blant de svakeste i tidsserien.

les mer

Snabeluer

Snabeluer

Bestanden av snabeluer har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. De eneste årsklassene som kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, er de som ble født før 1991, siden de etterfølgende 15 årsklassene er svært svake.

les mer

Nordøstarktisk torsk

torsk

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk torsk til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er ikke bærekraftig og er langt høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over Bpa siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig i perioden 1999-2003, men har siden økt til en beregnet verdi lik Blim i 2005. Toktene indikerer at de siste årsklassene er ved eller under gjennomsnittet.

les mer

Vanlig uer

uer

Bestanden av vanlig uer har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomst og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre. Bestanden er derfor svært svak. Denne situasjonen ventes å vedvare i mange år.

les mer