Hopp til hovedteksten
snart_klekking_12_5x.jpg
Torskeegg som snart klekkes.
Foto: Anders Thorsen
Utskriftsvennlig versjon

Gyte- og fødeområder

Ingen andre steder i verden er et så lite område så viktig for flere store og kommersielt viktige fiskebestander. I hvert fall ikke som vi vet om.

Lofotens geografiske posisjon i forhold til Norskehavet og Barentshavet og særlig den lokalt høye produktiviteten, gjør dette til kystens viktigste gyte- og overvintringsområde.

Torsk, sei og hyse gyter her fra februar til mai. Silda gyter på Røstbanken. Alle disse artene forekommer i store bestander som er verdt milliarder i fangstverdi hvert eneste år.

Under reproduksjonstiden vil store deler av de kjønnsmodne bestandene for torsk, sei, hyse og sild arter samles i og rundt dette relativt lille geografiske området. Torskens egg føres med strømmen nordover fra Lofoten og klekkes i området Lofotodden-Tromsøflaket. Silda legger eggene sine på bunnen, og disse klekkes på gytefeltene langs kysten før larvene føres med havstrømmene nordover.

OverlayKOMBO.jpg

Egg- og gyteområder ved Lofoten og Vesterålen. Jo mørkere farge, jo flere arter overlapper.

Felles for alle artene er at de nordgående strømmene fungerer som et gigantisk transportbånd for fiskeegg og -larver og fører dem til oppvekstområdene i Barentshavet.

Den smale sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen fungerer som en trakt og akkumulerer egg, larver og yngel i dette området før de føres videre nordover til Tromsøflaket. På Tromsøflaket er det store strømvirvler over bankene som fører til retensjonen av vannmassene, som igjen fører til at fiskeeggene og -larvene kan bli værende her i mange dager og uker før de føres videre nord- og østover av strømmene.


 

Det unike ved Lofoten-Vesterålen

• Stabile, uavbrutte havstrømmer blandes godt sammen.
• Smal sokkel, mange opphopningsområder.
• Mye lys om sommeren gir tilnærmet døgnkontinuerlig planteplanktonproduksjon.
• Svært høy biologisk produksjon i alle ledd i næringskjeden.
• Store mengder dyreplankton.
• Høy tetthet av fiskelarver fra noen av verdens største fiskeforekomster i Barentshavet og Norskehavet.
• Stort artsmangfold både i vann og på land.
• Viktige gytefelt og larveproduksjon av nordøstarktisk torsk.
• Det som skjer her har store konsekvenser for økosystemene i Barentshavet og Norskehavet.
 

Kontaktpersoner

Erik Olsen
934 39 256