Hopp til hovedteksten
Steinkobbe
Utskriftsvennlig versjon

Steinkobbe

Havert og steinkobbe betegnes som kystsel. De lever året rundt i kolonier spredt langs norskekysten.

Steinkobbene samles på land eller is, og som regel skjer dette i forbindelse med forplantning eller hårfelling. Arten oppholder seg helst på litt beskyttede lokaliteter i skjærgården (skjær og sandbanker som tørrlegges ved fjære sjø). De typiske flokkdyrene lever i grupper fra noen titalls dyr til større kolonier på noen hundre individer.

Steinkobbene jakter etter mat på grunt vann relativt nært land. De spister små fisk (10–20 cm) som sei, hyse, torsk og sild.

Steinkobbe kaster (føder) unger i slutten av juni. Ungene er godt utviklet når de blir født, og går gjerne i sjøen første dag. Fra midten av august skifter alle ett år gamle og eldre steinkobber pels. I hårfellingstiden ligger de mye på land, til dels samlet i flokker. 

Å ligge på et skjær og la solen varme kroppen koster lite for en steinkobbe og metabolismen (stoffskiftet) kan gå på sparebluss. Svømme langt og dykke dypt i kaldt vann for å finne mat koster derimot mye for en varmblodig skapning som med få minutters mellomrom må til overflaten for å puste. Ungdyrenes vekst, hannenes paringsritualer, hunnenes fosterutvikling og diegivning er alle viktige livsfunksjoner som krever ekstra energi.

Selene oppsøker gode fiskeplasser for å finne mat, og er derfor utsatt for å sette seg fast og drukne i fiskeredskap, særlig i bunngarn etter torskefisk og breiflabb. Fra 2006 har Havforskningsinstituttet registrert antall steinkobber som har druknet i slike bunngarn med hjelp av data fra instituttets kystreferanseflåte. Analyser tyder på at det årlig drukner 300–500 steinkobber i garn langs kysten. Siden steinkobben er en liten sel, setter den seg lettere fast i fiskegarn enn haverten, som er stor og robust og dermed i større grad klarer å rive seg løs.

Begge kystselartene beskattes i kvoteregulert jakt. Forvaltningen er basert på landsdekkende tellinger av bestandene hvert femte år. Under landsdekkende tellinger av steinkobbe i 2003–2006, ble det registrert ca. 6700 dyr. Dette tyder på en årlig reduksjon i bestanden på om lag 1,5 % sammenlignet med 7500 registrerte dyr i 1996–1999.

I tillegg til steinkobbene langs Norges fastlandskyst finner vi verdens nordligste bestand av steinkobbe ved Prins Karls Forland på Svalbard. Denne isolerte bestanden er fredet og er anslått til å utgjøre i overkant av 1000 individer.

Steinkobbene er relativt stasjonære og forvaltes derfor fylkesvis. Den største tettheten av steinkobbe finnes i Sør-Trøndelag og Nordland. Merkeforsøk har vist gjennomsnittlige utbredelsesområder på omkring 70 km for steinkobbe, noe som indikerer at det kan finnes mange lokale bestander langs kysten. Dette støttes også av foreløpige resultater fra DNA-analyser, som blant annet viser en tydelig differensiering mellom steinkobbe i Porsangerfjorden og tilgrensende områder i Vest-Finnmark. Økt kunnskap om steinkobbenes genetiske inndeling kan i framtiden føre til endring av artens forvaltningsområder.

Steinkobbe kartlegges ved flyfotografering og visuelle tellinger i hårfellingstiden, som er den perioden arten tilbringer mest tid på land. 

Fakta om steinkobbe

Latinsk navn: Phoca vitulina
Familie: Phocidae
Størrelse: Hanner: over 150 cm og 100 kg, hunnene opptil 150 cm og 80 kg
Alder ved kjønnsmodning: Ca. 4 år
Parringstid og ungekasting (fødsel): Juni–juli
Hårfelling: August–september
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: Langs kysten av det nordlige Stillehavet og Atlanterhavet. Kolonier langs hele norskekysten og ved Forlandet på Svalbard. Oppholder seg helst på skjær og sandbanker som tørrlegges ved fjære sjø. Den er et utpreget flokkdyr.
Føde: Fisk, særlig sei, øyepål og sild. Enkeltindivider kan lære seg å hente mat i oppdrettsanlegg og svømmer opp i lakseelver.
Annet: Sprer torskekveis
Antall: Minium 7600 i 2011–2016, forvaltningsmål 7000 steinkobber
Kvoteråd: 5 % av bestandsanslagene, mulighet for 30 % økning av den anbefalte kvoten 

Status, råd og fangst

Havert og steinkobbe betegnes som kystsel og lever i kolonier langs norskekysten. Det er vedtatt politisk at bestandene skal reguleres gjennom jakt, slik at antall steinkobber skal være ca. 7000 dyr og at havertbestanden skal ha en årlig produksjon av ca. 1200 unger.


les mer

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde