Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fiskeri

Rekebestanden i Barentshavet er sunn og fiskeriet bærekraftig.

Mengden av reker har variert betydelig siden fiskeriet startet i 1970, dels som følge av skiftende fiskeriintensitet og dels på grunn av naturlig variasjon i rekens leveforhold. Til tross for dette har bestanden holdt seg innenfor sikre biologiske grenser. Den totale mengden av reke har vært stabil på et relativt høyt nivå siden 2005. I de senere årene har vi observert at reken har flyttet seg lenger mot øst og at det er blitt dårligere med reke på de tradisjonelle fiskefeltene i de vestligere områdene. For 2017 anbefaler ICES et fangstuttak på inntil 70 000 tonn.

Fiskeri

De årlige fangstene har variert mellom 20 000 og 130 000 tonn siden slutten av 1970-tallet. Målt i førstehåndsverdi har rekefisket i lange perioder vært blant Norges tre viktigste fiskerier. Norske fartøyer tar rundt 90 % av den totale fangsten, mens Russland og andre land (primært fra EU) står for resten. Fiskeriet foregår hovedsakelig med store fabrikktrålere som bearbeider og pakker fangsten om bord. Fortjenesten i rekefiskeriet har sunket de siste årene som følge av stigende priser på brennstoff og fallende rekepriser. Samtidig er brennstoffprisene redusert betydelig og interessen for dette fisket er således for oppadgående, hvilket også avspeiles i stigende fangster. I 2016 er fangstene beregnet til ca. 36 000 tonn.

Andre problemer har imidlertid dukket opp for rekefiskerne i Barentshavet. Store bestander av fisk fører til høy bifangst av fiskeyngel og til at rekefeltene derfor periodevis blir stengt for fiske. Da må fiskerne finne nye felt, og siden reken samtidig er på flyttefot til nye områder mot øst, blir det ekstra vanskelig å finne brukbare forekomster.

Økosystemeffekter

Reke fanges med en finmasket trål som kan gi bifangst av fiskeyngel. I det norske fisket er denne type bifangst relativ liten siden det benyt tes sorteringsrist som sender mesteparten av fisken ut av trålen igjen. Hvis bifangsten av yngel blir for høy til tross for bruk av sorteringsrist, stenges det aktuelle fangstfeltet for rekefiske.

Nøkkeltall:

KVOTERÅD 2017: 70 000 tonn
FANGST 2016: Ca. 36 000 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2016: 300 mill. kroner

 

Fakta om reke i Barentshavet

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt 10 år
Leveområde: Hele Barentshavet, oftest på 200–500 m dybde
Gyteområde: Barentshavet
Gytetidspunkt: Juni–oktober (eggene klekker i mai–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små krepsdyr, mark osv.
Kjønnsskifte: Reken er først hann, men skifter kjønn og blir hunn når den er 4–7 år

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde