Figur

Figur 4 Gjennomsnittlig antall leppefisk i Strandnotundersøkelsene Skagerrak 1989-2018, delt inn i underområder. Stiplet linje indikerer middelverdi for hele perioden i alle områdene sett under ett.
Figur tmpiaN5Tt_html_67cd08c4970a1671.png