Figur

Figur 4.2 Risikokart for miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett i produksjonsområde 1 (PO1) Svenskegrensen til Jæren, produksjonsområde 9 (PO9) Vestfjorden og Vesterålen, produksjonsområde 12 (PO12) Øst-Finnmark og produksjonsområde 13 (PO13) Øst-Finnmark.
Figur tmpIuCIPG_html_50dae667ff8c62d3.png