Figur

Figur 13. Sannsynlighet for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks. Antall fanget hver uke er angitt i figuren.
Figur file_html_b375163c6a4b7cef.png