Figur

Figur 1. Utslipp av lakselus per time 2018 - 2019 for PO2 - PO5. Grønne vertikale linjer indikerer tid for median smoltutvandring. Se tekst for utregning.
Figur file_html_75bdb120e44f2092.png