Figur

Fra rapporten: OURO Etneelva 2018
Figur 4. Kumulativ oppvandring av villaks fordelt på kjønn og storleiksgrupper 2018. Cumulative upstream migration of wild salmon by sex and size-group.
Figur tmpCDebXR_html_e8791d7a45bc55cf.png