Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Konsentrasjon av (A) kvikksølv i B-snitt og (B) dioksiner og dioksinlignende PCB i B-snitt og I-snitt for atlantisk kveite fra ulike områder inndelt i henhold til Fiskeridirektoratets statistikkområder. Søylene angir medianverdier, rød eller blå trekant angir middelverdi og feilfelt viser 25 % og 75 % persentilen for hvert område. Horisontal rød linje viser EUs og Norges øvre grenseverdi for mattrygghet for dioksiner og dioksinlignende PCB (6,5 ng TE/kg våtvekt). Øvre grenseverdi for kvikksølv i kveitefilet ligger utenfor skalaen for fig 2A (1,0 mg/kg våtvekt). (Figurer fra Nilsen m.fl. 2016).
Figur 2.png