Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. A) δ15N for atlantisk kveite fra ulike områder inndelt i henhold til Fiskeridirektoratets statistikkområder. Søylene angir medianverdier, rød trekant angir middelverdi og feilfelt viser 25 % og 75 % persentilen for hvert område. Ulike bokstaver over søylene viser signifikante forskjeller mellom områdene (enveis-ANOVA; p<0,05) B) Lineær regresjon av δ15N mot fiskens lengde i ulike områder. n.s.= ikke signifikant korrelasjon.
Figur 4.jpg