Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. A) δ13C for atlantisk kveite fra ulike områder inndelt i henhold til Fiskeridirektoratets statistikkområder. Søylene angir medianverdier, rød trekant angir middelverdi og feilfelt viser 25 % og 75 % persentilen for hvert område. Ulike bokstaver over søylene viser signifikante forskjeller mellom områdene (enveis-ANOVA; p<0,05) B) Lineær regresjon av δ13C mot fiskens lengde i ulike områder. n.s.= ikke signifikant korrelasjon.
Figur tmpCLm_Ya_html_92a92b6a15bf6f8c.png