Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Lineær regresjon av A) log10-transformert kvikksølvkonsentrasjon og B) log10-transformert konsentrasjon av dioksiner+dl-PCB (på fettvektsbasis) mot δ15N for atlantisk kveite fra område 06, 00, 05, 04 og 03 (områdebetegnelser i henhold til Fiskeridirektoratets statistikkområder). Resultater fra enkel lineær regresjon, inkludert ligninger for regresjonslinjene, er oppgitt for hvert område. Ligningene for regresjonslinjene er oppgitt på formen y = a + (b)x der (b) er lik Trophic magnification slope (TMS) for kvikksølv i A) og for dioksiner+dl-PCB i B). n.s.= ikke signifikant korrelasjon.
Figur tmpCLm_Ya_html_a19b8edc973020d2.png