Figur

Figur 14 . Summerte nivåer av PCB7 i overflatesedimenter (0–1 cm) fra MAREANO-området. Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene fra 2017/2018 er vist på kart i figur 2.
Figur tmphuLrut_html_14622e73b0f90ae1.png