Figur

Figur 15 . Nivåer av Σ DDT i overflatesedimenter (0–1 cm) fra MAREANO-området. Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur tmphuLrut_html_81061ea945841c9b.png