Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11: Gjenfangstandel hos bergnebb fanget i teine som en funksjon av fangstdyp. Predikert verdi fra en logistisk regresjonsmodell og 95 % konfidensintervall.
Figur tmpkfDhcY_html_26dbc0ea9a686bd0.png