Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5: Median totaldødelighet for oppdrettet rognkjeks (blå sirkler) og villfanget leppefisk (gule sirkler) per region. Beregnet som median av antall rensefisk satt ut delt på antall rensefisk rapportert død gjennom hele lakseproduksjonssyklusen. Nedre feilmarkør angir 25-persentilen, mens øvre feilmarkør angir 75-persentilen. Grupper med n≤5 er utelatt. For Nord-Norge var det kun 4 observasjoner for villfanget leppefisk så vi har derfor ikke inkludert disse tallene i figuren.
Figur5_v2.png