Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16. Gjennomsnittlig plantetetthet av kronesjikttare (venstre panel) og tarerekrutter (høyre panel) observert per år langs videotransekt på prøvehøstefelt (PF5-7) og referansefelt i Nordland. Nedre grense for 95 % konfidensintervall er tegnet inn.
Figur tmpTylEXg_html_20a5ea9b96b4b324.jpg