Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Gjennomsnittlig plantetetthet av kronesjikttare (venstre panel) og tarerekrutter (høyre panel) observert per år langs videotransekt på prøvehøstefelt (PF3) og referansefelt i Nordland. Nedre grense for 95 % konfidensintervall er tegnet inn.
Figur tmpTylEXg_html_4c2dc4a5177b742e.jpg