Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Gjennomsnittlig dekningsgrad (% taredekket bunnflate) av tarevegetasjon (venstre panel) og gjennomsnittlig kronesjikthøyde av tarevegetasjon (høyre panel) observert per år langs videotransekt på prøvehøstefelt (PF5-7) og referansefelt i Nordland. Nedre grense for 95 % konfidensintervall er tegnet inn. Sorte søyler (før høsting). Røde søyler (et år etter høsting). Oransje søyler (to år etter høsting. Gule søyler (tre år etter høsting). Grønne søyler (fire år etter høsting). Blå søyler (fem år etter høsting).
Figur tmpTylEXg_html_f58175fdea48bcaf.jpg