Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Konsentrasjoner (ng TE/kg våtvekt) av sum dioksiner og sum dioksiner og dioksinlignede PCB i hel kolmule fra Norskehavet. Linjene viser grenseverdier som gjelder fôrvarer med 12 % vanninnhold. Fra miljostatus.no
dioksiner kolmule.png