Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17 . Konsentrasjoner (µg/kg våtvekt) av ulike klordaner (cis-, trans-, oksyklordan) og trans-nonaklor i lever av torsk i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, analysert av Havforskningsinstituttet i perioden 2018-2020. Gjennomsnitt, standardavvik og 95 % konfidensintervall er vist, og antall prøver er gitt i grafen øverst til venstre.
klordaner torskelever.png