Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16 . Konsentrasjoner (µg/kg våtvekt) av ulike klorerte plantevernmidler i lever av torsk i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, analysert av Havforskningsinstituttet i perioden 2018-2020. Gjennomsnitt, standardavvik og 95 % konfidensintervall er vist, og antall prøver er gitt i grafen øverst til venstre.
pesticider minus klordaner.png