Gå til hovedinnhold

Bestandundersøkelser

Barmar

BarMar er ein øksosystembasert database for Barentshavet og tilstøtande område. Databasen inneheld data om fysisk oseanografi, toktdata frå forskingstokt og fiskeridata lagra på eit 25x25 km2 regulært grid. Kartklienten tilbyr utbreiingskart for ulike fiskearter og oversiktskart for salinitet og temperatur. Karta kan lagrast eller skrivast ut som pdf.

Barmar

Normar

NorMar er ein øksosystembasert database for Noreg, Island og Færøyane og tilstøtende område. Databasen inneheld data om fysisk oseanografi, toktdata frå forskingstokt og fiskeridata lagra på eit 0,25 breddegrad x 0,5 lengdegrad regulært grid. Kartklienten tilbyr data frå fiskeri og forskingstokt for ulike fiskearter. Karta kan lagrast eller skrivast ut som pdf.

Normar

Geodata

Kartklienten viser temadata Havforskingsinstituttet forvaltar og som er tilgjengelege som WMS og WFS. Temadata er organisert i forskjellige grupper (artsfordeling fisk og sjøpattedyr, habitat og biotop, oseanografiske og geografiske forhold). I løysinga kan du se utbreiingskart for fisk og sjøpattedyr, korallrev og korallrevområde, og overflatehavstraumar. Løysinga inneheld enkle funksjonar for navigering, molegheiter for å endre rekkefølge på lag innanfor grupper og endre gjennomsiktighet på laga.

Geodata

Sjømil

Havforskingsinstituttet gir i databasen SJØMIL tilgang til målingar over tid for blant anna temperatur, saltinnhald, fiskeriressursar samt tidsserier om fiskeristatus frå ICES, det internasjonale råd for havforsking.

Sjømil