Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Nettrapport bilde

Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk

06.12.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-43

Program for kartlegging av gyte- og oppvekstområder for kommersielt viktige arter i kystsonen» vil gjennom prosjektperioden kartlegge fisk i ulike habitater for å avgjøre hva som utgjør viktige oppvekstområder for fisk på kysten an Norge. Fiskeyngel har v&...

MAREANO North Sea/Frisk Oslofjord cruise (2022118)

06.12.2022 / Toktrapport 2022-13

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2022

06.12.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-37

For å estimere smittepresset i fjordene og langs kysten under smoltutvandringen, gjennomføres årlig en undersøkelse av lakselus på vill laksefisk basert på fangst av sjøørret og sjørøye med garn og ruse i alle de 13 produksjonsomr&ari...

Nettrapport bilde

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

06.12.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-36

For å estimere påvirkningen lakselus fra oppdrett har på vill laksefisk langs hele norskekysten er det utviklet en rekke modellprodukt. Modellproduktene presentert i denne rapporten er ment å bli vurdert sammen med observasjoner, og gir tilleggsinformasjon ettersom modellprod...

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

06.12.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-34

Vintermånedene januar og februar 2022 var relativt varme sør for Trøndelag, mens det var noe kaldere enn normalt i den nordlige delen av landet. Våren har hatt relativt normale temperaturer i hele landet. Sommermånedene har hatt relativt normale temperaturer i hele la...

NorKyst800: versjoner og arkiver

06.12.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-35

NorKyst800 er et strømmodellsystem som bruker den åpent tilgjengelige modellen ROMS (Regional Ocean Modeling System) til å gjenskape strøm, hydrografi og vannstand i den norske kystsonen. Modellen har en horisontal oppløsning på rundt 800 m x 800 m og tilstrekk...