Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark

20.01.2021 / Rapport fra Havforskningen 2021-1

Krafttak for kysttorsken

18.01.2021 / Rapport fra Havforskningen 2021-2

Høyt fiskepress gjennom de siste 100 år og teknologisk utvikling av fiskeriene siden 1950 er en viktig årsak til at flere fiskearter har hatt sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak. Fravær av stedstilpasset fiskeriforvaltning har ført til gradvis...

Estimering av utkast i norsk kystfiske med garn

13.01.2021 / Fisken og havet 2021-1

Informasjonen om ikke-omsettelig fangst (utkast) fra Kystreferanseflåten (KRF) blir i denne rapporten benyttet til å oppskalere utkastet til å gjelde hele flåtesegmentet ved bruk av ulike innsats-faktorer. Rapporten presenterer estimeringer av utkast av torsk (Gadus morh...

Kartlegging av Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

21.12.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-50

I perioden 2017 – 2019 gjennomførte Havforskningsinstituttet en kartlegging av stillehavsøsters langs kysten fra Karmøy til Svenskegrensa. Kartleggingen var et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og kystfylkene fra Rogaland til Østfold, initiert av den gang...

Nettrapport bilde

Virtuell postmolt

21.12.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-52

For atlantisk laks (Salmon salar) er utvandinga frå elv til hav som postsmolt ei kritisk fase. Fisken er liten og er difor følsom for påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). For å estimere belastninga vill atlantisk laks opplever grunna påslag...

Nettrapport bilde

Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk

21.12.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-55

Vi har utviklet en metode som oversetter luselarver i vannmassene til lus per fisk i smoltbur. Resultatene presenteres som horisontale kart i tre kategorier og tidsserier. Resultatene fra ROC-metoden kan lettest tolkes som en rekke virtuelle smoltbur i et finmasket nett langs kysten og inne i fjorde...