Gå til hovedinnhold

CACHED:

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

10.01.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-1

Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og elektromagnetiske undersøkelser i forb...

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2021

10.01.2022 / Rapport fra havforskningen 2021-56

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2021 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive lakseluskopepoditter i vannmassene ble ...

Nettrapport bilde

Estimert dødelighet for utvandrende postsmolt av laks 2012-2021

10.01.2022 / Rapport fra havforskningen 2021-53

For å estimere dødeligheten grunnet lakselus sluppet fra oppdrettsanlegg til utvandrende postsmolt av laks fra de lakseførende elvene med gytende biomasse > 10 kg i de 13 ulike produksjonsområdene, er det benyttet en Virtuell Postsmoltmodell (VPS). I denne rapporten e...

Rapport frå det nasjonale elvelaboratoriet i Guddalselva 2021

30.12.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-57

I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert brukt til å registrera all oppvandrande fisk. I...

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

23.12.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-58

Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar

21.12.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-43

Med sikte på å kartlegge tidsperioden mellom vassutvekslingsepisodar i terskelfjordar, er det i denne rapporten bruka et analytisk modelloppsett basert på dei observerte vassmassane langs kysten. Metoden som vurderinga er basert på er generisk, og utfører ei systematis...