Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2018

21.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-28

Very few virus infections found in migrating postsmolts from the Trondheim Fjord Commissioned by the Norwegian Food Safety Authority, the Institute of Marine Research has studied the occurrence of several potential disease-causing viruses that are common in salmon farming in imigrating postsmolts f...

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019

20.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-27

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder for akvakultur. Feltundersøkelsen i...

Undersøkelser av gyte- og oppvekst-områder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2018

18.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-26

Rapporten beskriver data fra egg- og yngelundersøkelser foretatt på gyteområder for torsk på Smøla og i Aure kommuner i 2018. Arbeidet er i regi av ICOD-prosjektet (Interactions of aquaculture with cod spawning grounds) der formålet er å undersøke o...

Nettrapport bilde

Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018

14.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-25

Helsedirektoratet lanserte i 2014 Tiltaksplan salt 2014-2018 med mål om å redusere saltinntaket i befolkningen i Norge. Ett av tiltakene i denne tiltaksplanen var å følge utviklingen i saltinnhold i ulike matvarekategorier. Målene for prosjektet har vært å ...

Oljeforurensning i Hjeltefjorden etter forliset av KNM «Helge Ingstad»

13.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-24

Havforskningsinstituttet har like etter forliset i november 2018 på oppdrag fra Kystverket analysert 24 samleprøver av filet av atlantisk laks (Salmo salar) fra 6 oppdrettsanlegg ved Hjeltefjorden plassert nedstrøms for havariområdet for KNM «Helge Ingstad». Det...

Kvikksølv og organiske miljøgifter i Atlantisk kveite – Ny innsikt fra stabile isotoper av nitrogen og karbon

04.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-20

En omfattende kartleggingsundersøkelse av fremmedstoffer i atlantisk kveite gjennomført av NIFES i 2013-2016 viste at kveiter fra et havområde vest for Sklinnadjupet til eggakanten mellom Garsholbanken og Skjoldryggen hadde betydelig høyere nivåer av miljøgift...

Vitenskapelige artikler

Skjermbilde 2017-08-22 08.37.53.png

Cristin (søkbar database)

Brage IMR (søkbar database)

Aquaculture Nutrition (journal NIFES)