Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR. 

Fisken og Havet - Særnummer som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Tilstandsvurdering av høstefelt for stortare i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2020

21.09.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-31

Det ble høsten 2019 foretatt en omregulering av høstefeltene for stortare på kyststrekningen Møre og Romsdal – Trøndelag, som medfører at enkelte felt vil få forkortet hvileperiode (<4 år) ved førstegangshøstingen etter omle...

Havforskningsinstituttets infrastrukturbehov for innhenting av marine data i perioden 2021-2030

16.09.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-29

Forskningsfartøyer vil fortsatt være våre viktigste plattformer for havovervåkning og -forskning for Havforskningsinstituttet den kommende 15-årsperioden. Samtidig pågår det en rivende utvikling innen havobservasjonsteknologi som sammen med bruk av innleide...

Measuring distribution and density of sprat in Årdalsfjorden with a kayak drone

09.09.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-28

Sprat is a key species in several Norwegian fjords, as an important prey for fish, sea mammals and sea birds. The sprat populations are monitored with routine acoustic-trawl surveys using a large research vessel, which provide the main scientific basis for sprat quota advices. Previous survey observ...

Nettrapport bilde

Bestandskartlegging av haneskjell (Clamys islandica) ved Bjørnøya

07.09.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-27

På bakgrunn av en bestilling fra Fiskeridirektoratet gjennomførte Havforskningsinstituttet en kartlegging av haneskjellressursene (Chlamys islandica) i Fiskevernsonen rundt Svalbard. Undersøkelsen ble konsentrert om områdene rundt Bjørnøya og Spitsbergenbanken...

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2019

19.08.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-25

Ti ulike marine oljer til humant konsum, tre fiskeoljer, tre seloljer, tre krilloljer og en raudåteolje, ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, selen, 3-MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere...

Monitoring Program for Pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

18.08.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-26

This report summarises the monitoring data collected in 2019 on the status of illegal substances, pharmaceuticals and contaminants in Norwegian farmed fish. A total of 13 725 fish were collected. Samples examined for illegal compounds would be collected at all stages of farming and are represen...