Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Sluttrapport fra ICOD-prosjektet

19.07.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-27

ICOD-prosjektet ble etablert for å undersøke mulige interaksjoner mellom oppdrettsanlegg og nærliggende gyteområder for kysttorsk. Rapporten presenterer resultater fra ICOD som omfatter egg- og yngelundersøkelser foretatt i forbindelse med etablering av et oppdrettsan...

Nettrapport bilde

Fluorolice

16.07.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-30

Lakselus er en av hovedutfordringene for oppdrett og ville laksefisk. Dette har medført at både oppdrettsnæringen og forvaltningen har igangsatt en rekke tiltak for å kontrollere lakselusbelastningen, inkludert «trafikklyssystemet» som regulerer produksjonskapasi...

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021

01.07.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-29

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder f...

Program for overvåking av fiskefôr

29.06.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-28

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet. I 2020 ankom det 85 fiskefôr, 9 fiskemel, 9 vegetabilske mel, 10 fiskeoljer, 8 vegetabilske oljer, 4 insektmel og 16 premikser som ble analysert for forbudte stoffer, mikrobiolog...

Nettrapport bilde

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020

28.06.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-27

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt oppdrettslaks i 218 vassdrag i 2020. Vas...

Nettrapport bilde

Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger

17.06.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-24

Det er økende interesse for makroalgedyrking, og miljøforholdene langs norskekysten er godt egnet for denne type akvakultivering. Denne rapporten beskriver et faggrunnlag for forvaltning av tillatelser for makroalgekultivering og gir risikovurderte råd i forhold til miljøp...