Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr

20.10.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-37

Mikrobiologi I den mikrobiologiske delen av tilsynsprogrammet for skjell, tok Mattilsynet i 2019 ut i alt 207 prøver fordelt gjennom året. Av disse var 151 blåskjell (Mytilus edulis), 24 kamskjell (Pecten maximus), 19 flatøsters (Ostrea edulis), fem stillehavsøste...

Program for overvåking av fiskefôr

19.10.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-34

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet som en del av Norges oppfølging av nasjonalt og europeisk regelverk på dyrefôr. Programmet gjennomføres for å få et situasjonsbilde av fôromr&arin...

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2019

16.10.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-36

Denne rapporten beskriver Overvåkingsprogrammet for sykdommene bonamiose og marteiliose i flatøsters og blåskjell, og forskningsaktivitet knyttet til funn av Marteilia sp. i 2019. Overvåkingsprogrammet utføres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsyn...

Kvikksølv i sjømat ved U-864

07.10.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-33

Vraket av ubåten U-864 som ligger på rundt 150 m dyp vest av Fedje, hadde store mengder kvikksølv om bord da den ble senket i 1945, og sjøbunnen rundt er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv. Havforskningsinstituttet overvåker årlig, på vegne av...

Skreitokt 2020

29.09.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-32

Toktets akustiske dekning av torsk, hyse og sei dekket kystområdet fra 71° nord sørover til og med Røstbanken, samt Vestfjorden. Dekningen ga et mengdeanslag på 553 tusen tonn skrei (aldersgruppene 5+, modne individer). Mengdeanslaget av skrei er noe lavere enn fjor&...

Marinbiologisk mangfold i Andfjorden marine verneområde

28.09.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-30

Andfjorden marine verneområde er et stort område som strekker seg fra fjord til hav. Området har en variert topografi som gir levested for en stor variasjon av marine arter. Her finnes rekefelt og gyteområder for torsk, kveite, uer og rognkjeks. En rekke naturtyper er kartlag...