Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger

15.01.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-1

Havforskningsinstituttet er rådgivende organ for Oljedirektoratet for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke fisk. Herunder vitenskapelige undersøkelser, detonasjoner, operasjoner knyttet til utbygging til havs, og seismiske og elektromagnetiske...

Havbruk til havs – smittespredning

19.12.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-58

Havforskningsinstituttets kombinasjon av strømmodell og partikkeltransportmodell er brukt til å studere smittespredning i forbindelse med mulig havbruk til havs. Det dreier seg om smitte fra havlokaliteter til land, kystlokaliteter til havs og mellom havlokaliteter. Lakselus­larver ...

Nettrapport bilde

Rapport - Forsøksfiske etter mesopelagiske arter

19.12.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-56

Nettrapport bilde

Forsøksfiske etter mesopelagisk fisk

19.12.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-57

Havbruk til havs – Fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning

16.12.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-41

Nærings- og fiskeridepartementet ber om kunnskapsinnspill for å vurdere egnede lokaliteter for havbruk til havs. Fiskeridirektoratet har i den sammenheng bedt Havforskningsinstituttet om å bidra på fire områder; i) Krav til miljø som gir god fiskevelfer...

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2018

16.12.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-50

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH) i sedimenter fra åtte lokaliteter i MAREANO-området. I overflatesedimenter ble det i tillegg målt totalt hydrokarbon innhold (THC), bromerte flammehemmere (PBDE), klorerte miljøgifter (PCB ...