Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023

07.02.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-6

I årets risikorapport har vi tatt de første skrittene i retning av å sammenstille risikovurderingene for dyrevelferd og miljøpåvirkningene av fiskeoppdrett for hvert produksjonsområde. Dette gir en lett tilgjengelig oversikt over det overordnede risikobilde...

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-5

Rømming av oppdrettslaks fra oppdrettsanlegg utgjør en trussel mot den genetiske integriteten til de ville laksebestandene. Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom andel rømt oppdrettslaks i et vassdrag og genetisk endring målt som inn­krys­sing m...

Lakselus – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-4

Risikovurderingen omfatter dødelighet på utvandrende postsmolt laks og negative effekter på sjøørret og sjørøye som følge av lakselussmitte. Vurderingene baserer seg på konsekvensen av at villfisken blir smittet med lakselus fra oppdrett og...

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

01.02.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-2

Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder, samt elektromagnetiske kilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og elektromagneti...

Nettrapport bilde

Effekter av bunntråling

31.01.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-1

Rapporten gir en sammenstilling av publisert kunnskap om hvordan bunnhabitater og bunndyr påvirkes (fysiske, kjemiske og biologiske effekter) av fiske med bunntrål og snurrevad. Det legges hovedvekt på påvirkninger fra fisketrål og reketrål som er relevant for nor...

Kunnskapsstøtte om miljøeffekter av kobber

26.01.2023 / Rapport fra havforskningen 2022-50

Vi har sammenstilt kunnskap om bruk av kobber som grohemmende middel på nøter i norsk oppdrettsnæring med hvor mye som kommer fra fôrspill og fekalier, med grenseverdier fra fôr, kystvann og sediment. Vi viser også kobbernivå målt i sediment...