Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Effects of the electromagnetic field used in hydrocarbon surveys on marine organisms

28.07.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-23

Controlled Source Electromagnetics (CSEM) technology has been used in the exploration for hydrocarbon reservoirs. It consists of an electric dipole source which is towed horizontally 30-50 m above the seabed or 10 m below the surface. As the electromagnetic (EM) signal propagates through the subsurf...

Nettrapport bilde

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021

12.07.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-21

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt oppdrettslaks i 178 vassdrag i 2021. Vas...

Vandring hos postsmolt av laks fra Vikedals- og Dirdalselven i Boknafjorden 2021

07.07.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-20

Forsøkene med sporing av vandring hos laks ved hjelp av akustisk telemetri startet i 2020, hvor laksesmolt fra Dirdalselven (n=150) i Høgsfjorden og Vikadalselven (n=148) i Vindafjord ble fanget og merket med akustiske merker. Dette forsøket ble fulgt opp i 2021 hvor det ble mer...

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2022

07.07.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-19

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder f...

Program for overvåking av fiskefôr

30.06.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-22

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet. I 2021 ankom det 82 fiskefôr, 10 fiskemel, 19 vegetabilske mel, 4 insektmel, 10 fiskeoljer, 10 vegetabilske oljer og 16 premikser som ble analysert for en uønskede stoffer, tilsetningsstoffer, naturlige toksiner og...

The Norwegian small scale fishery and data provided for the IHH FAO-Duke-WorldFish project

24.06.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-18

This report describes the Norwegian fisheries with a focus on Norwegian small-scale fishing (SSF), defined as fishing with vessels less than 15 meters within 12 nautical miles, and is part of the FAO-Duke-WorldFish project Illuminating Hidden Harvest (IHH). The report describes the Norwegian SS...