Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten

20.02.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-4

Taskekrabben (Cancer pagurus) er en viktig kommersiell krabbeart i Norge og finnes i betydelige mengder langs kysten helt nord til Troms med sporadisk forekomst til Nordkapp. Etter 2007 har de årlige landingene vært rundt 5000 tonn årlig, og de to siste årene har de ligget h&...

Nettrapport bilde

Forsøksfiske etter mesopelagiske arter 2019

19.02.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-5

Nettrapport bilde

Utvandring av virtuell postsmolt 2018/2019

04.02.2020 / Rapport fra Havforskningen 2019-55

For å estimere belastninga vill atlantisk laks (Salmo salar) opplever grunna påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) frå oppdrettsanlegg i løpet av utvandringa som postsmolt, er det køyrt ein modell som fører virtuelle postsmolt (VPS) frå elv til hav...

Nettrapport bilde

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

04.02.2020 / Rapport fra Havforskningen 2019-54

Rapporten beskriver det fysiske miljøet med fokus på vanntemperatur og saltholdighet, sistnevnte gjennom tidsserier av modellert overflatesaltholdighet og ferskvannsavrenning for perioden 2012-2019. Sjøtemperatur påvirker lakselusas vekst og utviklingshastighet, mens ferskv...