Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR. 

Fisken og Havet - Særnummer som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Summarizing the screening for Bonamia ostreae in Norwegian populations of flat oysters, Ostrea edulis.

31.07.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-24

Surveillance and studies performed by The Norwegian Institute of Marine Research and the Norwegian Veterinary Institute has never revealed notifiable diseases in Norwegian populations of European flat oysters, Ostrea edulis. In 2006, microcells resembling the oyster parasite Bonamia sp. were observe...

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020

06.07.2020 / Fisken og havet 2020-4

Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig risikorapport for norsk fiskeoppdrett med fokus på miljøeffekter og dyrevelferd. Arbeidet med rapporten har vist at akvakultur har et svært komplekst risikobilde, og det er varierende kunnskapsnivå og grad av til...

Kunnskapsstatus lakselus 2020

06.07.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-23

Denne rapporten er vedlegg til «Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett» i Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020. Dokumentet utgjør kunnskapsgrunnlaget for risikovurderingent. Lakselus er en ...

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019

02.07.2020 / Fisken og havet 2020-3

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt oppdrettslaks i 200 vassdrag i 2019. Vas...

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020

02.07.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-22

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder f...

Nettrapport bilde

Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter

30.06.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-21

Den globale spredningen av regnbueørret (Onchorhynchus mykiss) har ført den inn på listen over de 100 verste invaderende arter i verden, utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN. Den er også oppført på Fremmedartslista i Artsdatabanken, hvo...