Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Abundance indices for norwegian coastal cod north of 62°N

17.02.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-6

In connection with the benchmark processes within ICES on Norwegian Coastal Cod north of 62°N during autumn 2020-spring 2021, new abundance index series based on bottom trawl stations and acoustics at the autumn coastal survey were made. The acoustic index covers the period 1995-2019 while the t...

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

09.02.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-8

Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett – risikovurdering omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i settefiskanlegg og merd i sjø. Akvakultur har et svært komplekst risikobil...

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

09.02.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-7

Havforskningsinstituttet har siden 2011 gitt ut en årlig rapport for risikovurdering av norsk fiskeoppdrett. Fra 2019 publiseres Risikovurdering norsk fiskeoppdrett nå som to enkeltstående rapporter, en som omfatter selve risikovurderingen og en som presenterer et oppdatert kunnska...

Estimert dødelighet for utvandrende postsmolt av laks 2012-2020

03.02.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-5

For å estimere dødeligheten grunnet lakselus sluppet fra oppdrettsanlegg til utvandrende postsmolt av laks fra de lakseførende elvene med gytende biomasse > 10 kg i de 13 ulike produksjonsområdene, er det benyttet en Virtuell Postsmoltmodell (VPS). I denne rapporten er e...

Døde og strandete krepsdyr

01.02.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-3

Havforskningsinstituttet begynte med en systematisk registrering av innrapporterte funn av strandet krill i 2014. Antall tilfeller var få fra 2014 til 2017, men økte kraftig i 2018 og har siden holdt seg på dette nivået. Det er vanskelig å vite om dette skyldes at kril...

Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

27.01.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-4

Havforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, undersjøiske sprenginger, operasjoner knyttet til utbygging til havs, og seismiske og el...