Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Kvikksølv i sjømat ved U-864

21.09.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-37

Den tyske ubåten U-864 hadde store mengder kvikksølv om bord, da den ble senket vest av Fedje i 1945. Vraket  ligger på omlag 150 m dyp og sjøbunnen rundt er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv. På vegne av Kystverket overvåker Havforskningsinst...

MILJØGIFTER I FISK OG FISKEVARER 2020

17.09.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-36

Ti ulike marine oljer til humant konsum, ni fiskeoljer og en mikroalgeolje, ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, selen, 3-MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere. Prosjektet er gjennomført ...

Basisundersøkelse av fremmedstoffer i hyse

06.09.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-35

I denne rapporten presenterer vi en større basisundersøkelse, der det er foretatt en omfattende kartlegging av innholdet av viktige fremmedstoffer og sporelementer i bestanden av hyse (Melanogrammus aeglefinus) i Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det er samlet i...

Tilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2021

25.08.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-34

Havforskningsinstituttet gjennomførte i april-mai 2021 videoundersøkelser av B-felt for stortarehøsting i Rogaland og Vestland fylker, et snaut halvår før disse feltene er planlagt åpnet for tarehøsting i perioden 1. september 2021 – 31 august 202...

Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen

17.08.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-33

Tobis eller havsil er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen, og viktige gyte- og leveområder for havsil er identifisert som særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Nordsjøen. Rapporten oppsummerer eksisterende kunnskap og kunnskapshull o...

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2020

10.08.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-31

This report summarises results from the ongoing monitoring programme for veterinary border control on seafood products imported to Norway from countries outside the EU and the European Economic Area in 2020. Samples were collected by personnel at the Norwegian Border Inspection Posts (BIP) and ...