Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe

12.10.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-38

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) representerer en viktig næring for mindre kystfartøy og sjømatindustrien i nord, spesielt i Finnmark der det regulerte fisket skjer. I dette fiskeriet brukes det i dag i all hovedsak sammenleggbare énkammer-teiner. Teinene har ...

Kvikksølv i sjømat ved U-864

21.09.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-37

Den tyske ubåten U-864 hadde store mengder kvikksølv om bord, da den ble senket vest av Fedje i 1945. Vraket  ligger på omlag 150 m dyp og sjøbunnen rundt er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv. På vegne av Kystverket overvåker Havforskningsinst...

MILJØGIFTER I FISK OG FISKEVARER 2020

17.09.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-36

Ti ulike marine oljer til humant konsum, ni fiskeoljer og en mikroalgeolje, ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, selen, 3-MCPD, 3-MCPD-estere og glysidylestere. Prosjektet er gjennomført ...

Basisundersøkelse av fremmedstoffer i hyse

06.09.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-35

I denne rapporten presenterer vi en større basisundersøkelse, der det er foretatt en omfattende kartlegging av innholdet av viktige fremmedstoffer og sporelementer i bestanden av hyse (Melanogrammus aeglefinus) i Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det er samlet i...

Tilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2021

25.08.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-34

Havforskningsinstituttet gjennomførte i april-mai 2021 videoundersøkelser av B-felt for stortarehøsting i Rogaland og Vestland fylker, et snaut halvår før disse feltene er planlagt åpnet for tarehøsting i perioden 1. september 2021 – 31 august 202...

Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen

17.08.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-33

Tobis eller havsil er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen, og viktige gyte- og leveområder for havsil er identifisert som særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Nordsjøen. Rapporten oppsummerer eksisterende kunnskap og kunnskapshull o...