Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

09.12.2019 / Fisken og havet 2019-5

Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i merd i sjø. Akvakultur har et svært komplekst risikobilde, og det er varierende kunnskapsnivå...

Første samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge

06.12.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-47

Denne rapporten tar for seg velferden til 24 grupper av triploid laks satt ut i Nord-Norge 2014-2017. Noen av de tidlige smoltproduksjonene var kjennetegnet av lav eggkvalitet, sykdom eler andre problemer i settefiskfasen, men dette forbedret seg utover i prosjektperioden. For sjøfasen viser ...

Undersøkelse av miljøgifter i atlantisk kveite fra kysten av Trøndelag og Nordland

05.12.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-49

I en kartleggingsundersøkelse for miljøgifter i atlantisk kveite i 2013-2016 ble det funnet at kveite fanget i ytre Sklinnadjupet i Norskehavet hadde betydelig høyere nivåer av kvikksølv og organiske miljøgifter enn kveite fra alle andre områder som ble...

Førdefjorden: Basisundersøkelse av fremmedstoff i sjømat

28.11.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-48

Her rapporterer vi resultatene fra en basisundersøkelse av tungmetaller, andre grunnstoff og persistente organiske forbindelser i sjømat. Datasettet er et utgangspunkt for å kunne følge utviklingen av de undersøkte fremmedstoffene, dersom et deponi av gruveavfall bl...

Sluttrapport forskningsfangst etter ål (2018)

25.11.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-46

Seamounts in the OSPAR maritime area

25.11.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-42

This report was prepared by the Institute of Marine Research, Norway, for the Norwegian Environment Agency, as part of Norway´s contribution to OSPAR. The report summarizes the latest knowledge on species and habitats associated with seamounts in the OSPAR Regions I, IV and V. Knowledge w...