Prosjekter

Aktive prosjekter

NGUW13810.jpg

Marine grunnkart i kystsonen

Vi kartlegger havbunnen langs norskekysten helt inn til fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor.

HI-000623.jpg

SIS høsting: Bærekraftig høsting i Norskehavet og tilstøtende økosystemer

Prosjektet er sentralt for utvikling av kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig høsting og økosystembasert forvaltning av levende marine ressurser. 

Polymastia sp 29-09-2015.jpg

SUSTAIN-AQUA

SUSTAINable AQUAculture in the North: identifying thresholds, indicators and tools for future growth

Metodetokt Maria Tenningen.jpg

CRIMAC

CRIMAC vil forbedre og automatisere tolkningen av bilder fra moderne bredbåndsakustikk på forskningsfartøy og fiskebåter. Det ved hjelp av tokt og feltforskning, kunstig intelligens, droner og annen teknologi.

illustrasjon-love.jpg

LoVeOcean

LoVeOcean er et nasjonalt infrastrukturprosjekt lokalisert utenfor Lofoten-Vesterålen. Observatoriet vil gi data til operasjonelle oseanografiske og meteorologiske modeller, bedre havvarsel, bedre beregning av partikler og lakselusspredning og bedre forståelsen av økosystemet utenfor Lofoten.

Laks i mærd.jpg

LAKSVEL

Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåking av laks i norske matfiskanlegg.

fluorisert dinoflagellat.jpg

Algestatus

Havforskningsinstituttet har som mål å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om planteplankton fra instituttets overvåkningsaktivitet og andre overvåkningsprogrammer. Vi gjennomfører overvåkning av planteplankton mengde og sammensetning i havområdene rundt Norge og langs kysten i utvalgte prøvetakningspunkter.

C:\Users\a23389\Pictures\sis-seafood-feed.png

Sjømat og fôrressurser – fjord til fat

Bruk av lavtrofiske marine ressurser (som makroalger, skjell og algeetende fisk) og mesopelagiske organismer. Dette prosjektet vil bidra med å generere kunnskap som er nødvendig for å kunne utnytte slike nye marine ressurser som mat eller fôr på en bærekraftig måte.

ERA lite.JPG

ERA

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture (ERA). 

This strategic initiative (SI) address the potential impact of organic and inorganic effluents from large fish farms on coastal ecosystems. 

Sula Foto  Jussi Evertsen.JPG

Aktiv forvaltning i kystsonen

Med økt kunnskap om de marine ressursene langs kysten (blant annet gjennom marin naturtypekartlegging) åpner det seg også muligheter for en kunnskapsbasert forvaltning av de lokale ressursene.

cordinet_600x300.jpg

CoRdiNet

Et åpent nettverk med fem Copernicus Relays på lokalt, regionalt, klynge- og nasjonalt nivå.

Header FFF.jpg

Fiskerifaglig forum

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene.

prosjektside_600x300.jpg

ICES Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

WGIBAR conducts and develops integrated ecosystem assessments for the Barents Sea as part of the Ecosystem Approach to Fisheries Management.

imber_600x300.jpg

IMBeR

IMBeR er et kjerneprosjekt fra Scientific Committee for Oceanic Research (SCOR) og Future Earth, og har siden oppstarten i 2005 fokusert på forskning på og over grensene for natur- og samfunnsvitenskap. 

mareano_600x300.jpg

Mareano

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglige driften.

norargo_600x300.jpg

NorArgo

NorArgo2 er et observasjonssystem for nordiske havområder og består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo-bøyer. Disse havbøyene samler inn ulike data, bl.a. temperatur, saltinnhold, oksygennivå, næringsinnhold og pH.

NCOL_600x300.jpg

Norwegian Ocean Observation Laboratory

The Norwegian Ocean Observation Laboratory (OCEANLAB / HAVLAB) is a national multi-infrastructure involving a number of marine research, subsea and sub-seafloor technologies.

NMDC_600x300.jpg

Norwegian Marine Data Centre (NMDC)

Ny nasjonal infrastruktur for marine data som skal levere sømløs tilgang til dokumenterte marine datasett over viktige havområder for Norge til den marine forskningsverdenen

OVERVÅKINGSGRUPPEN_600x300.jpg

Overvåkingsgruppen

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder, og skal blant annet rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

REDUS_600x300.jpg

REDUS

Redusert usikkerhet i bestandsvurderinger (REDUS) er nytt forskningsprosjekt ved Havforskningsinstituttet. REDUS tar sikte på å redusere usikkerheten i bestandsvurdering og råd for våre viktigste fiskebestander.

oktober 054.JPG

Skoleportalen

"Livet i fjæra" – et landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom skole og forskning.

stox_600x300.jpg

StoX

StoX er en "Open Source"-programvare utviklet ved Havforskningsinstituttet for beregning av mengdeindekser fra tokt.