Gå til hovedinnhold

Prosjekter

Aktive prosjekter

Credit        Copyright   Equinor   Hywind Tampen floating wind farm   illustration   1869953

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring

Prosjektets hovedmål er å kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring.

fluorisert dinoflagellat

Algestatus

Havforskingsinstituttet har som mål å samle og gjere tilgjengeleg informasjon om planteplankton frå instituttet sin overvakingsaktivitet og andre overvakingsprogram. Vi overvaker planteplanktonmengde og -samansetting i havområda rundt Noreg og langs kysten i utvalte prøvetakingspunkt.

CRIMAC logo

CRIMAC

CRIMAC vil forbetre og automatisere tolkinga av bilde frå moderne breidbandsakustikk på forskingsfartøy og fiskebåtar. Det ved hjelp av tokt og feltforsking, kunstig intelligens, dronar og annan teknologi.

Landskapsbilde som viser hvordan terrenget ser ut både over og under vannflaten.

Marine grunnkart i kystsonen

Vi kartlegg havbotnen langs norskekysten heilt inn til fjæresteinane, der folk lever, jobbar og bor.

illustrasjon love

LoVeOcean

LoVeOcean er et nasjonalt infrastrukturprosjekt lokalisert utenfor Lofoten-Vesterålen. Observatoriet vil gi data til operasjonelle oseanografiske og meteorologiske modeller, bedre havvarsel, bedre beregning av partikler og lakselusspredning og bedre forståelsen av økosystemet utenfor Lofoten.

sis seafood feed

Sjømat og fôrressurser – fjord til fat

Bruk av lavtrofiske marine ressurser (som makroalger, skjell og algeetende fisk) og mesopelagiske organismer. Dette prosjektet vil bidra med å generere kunnskap som er nødvendig for å kunne utnytte slike nye marine ressurser som mat eller fôr på en bærekraftig måte.

HI 000623

SIS-høsting: Bærekraftig høsting i Norskehavet og tilstøtende økosystemer

Prosjektet er sentralt for utvikling av kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig høsting og økosystembasert forvaltning av levende marine ressurser. 

cordinet 300x300

CoRdiNet

Et åpent nettverk med fem Copernicus Relays på lokalt, regionalt, klynge- og nasjonalt nivå.

Sula Foto  Jussi Evertsen

Aktiv forvaltning i kystsonen

Med økt kunnskap om de marine ressursene langs kysten (blant annet gjennom marin naturtypekartlegging) åpner det seg også muligheter for en kunnskapsbasert forvaltning av de lokale ressursene.

fiskerifagligforum 300x300

Fiskerifaglig forum

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene.

WGIBAR 300x300

ICES Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

WGIBAR conducts and develops integrated ecosystem assessments for the Barents Sea as part of the Ecosystem Approach to Fisheries Management.

Mareano 300x300

Mareano

MAREANO kartlegg dybde, botnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forureining i sedimenta i norske kyst- og havområde. Havforskingsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjer utøvande gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglege drifta.

norargo 300x300

NorArgo

NorArgo2 er et observasjonssystem for nordiske havområder og består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo-bøyer. Disse havbøyene samler inn ulike data, bl.a. temperatur, saltinnhold, oksygennivå, næringsinnhold og pH.

NMDC 300x300

Norwegian Marine Data Centre (NMDC)

Ny nasjonal infrastruktur for marine data som skal levere sømløs tilgang til dokumenterte marine datasett over viktige havområder for Norge til den marine forskningsverdenen

OVERVÅKINGSGRUPPEN 300x300

Overvåkingsgruppen

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder, og skal blant annet rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

oktober 054

Skoleportalen

"Livet i fjæra" – et landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom skole og forskning.

stox 300x300

StoX

StoX er ein programvare utvikla på Havforskingsinstituttet for estimering av biomasse frå trål- og akustikktokt.