Gå til hovedinnhold

Prosjekter

Aktive prosjekter

sharks_box.png

Sharks on the Move (Haier på farten)

Målet med prosjektet «Sharks on the Move: Modellering av migrerende haiers artsfordeling for å informere økosystembasert forvaltning under globale endringer» er å styrkeforståelsen av økologiske og miljømessige drivkrefter bak nåværende og fremtidig utbredelse av disse tre artene i norske farvann, blant annet ved merkeforsøk og datamodellering.

olamur-kollasj.jpg

OLAMUR

25 partnarar frå europeisk forsking og industri går saman om å dyrke tare og blåskjel i tre pilotanlegg i Europa: To eksisterande vindparkar til havs og eit oppdrettsanlegg for regnbogeaure.

Evert Mul2.jpg

BarentsRISK

BarentsRISK  er et samarbeid mellom mer enn 20 forskere fra Havforskningsinstituttet (som leder prosjektet), Universitetet i Tromsø, og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet bygger på et rammeverk for økologiske risikovurderinger og påvirkningsfaktorer knyttet spesielt til klimavariasjon og -endringer, fiskeri, petroleumsvirksomhet og sjøtransport, samtidig som vi tar hensyn til samspillet mellom arter i næringsnettet. 

Quadeye.jpg

CoastVision

Computer vision to expand monitoring and accelerate assessment of coastal fish (CoastVision)

Credit -    - Copyright - Equinor - Hywind Tampen floating wind farm - illustration - 1869953.jpg

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring

Prosjektets hovedmål er å kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring.

fluorisert dinoflagellat.jpg

Algestatus

Havforskingsinstituttet har som mål å samle og gjere tilgjengeleg informasjon om planteplankton frå instituttet sin overvakingsaktivitet og andre overvakingsprogram. Vi overvaker planteplanktonmengde og -samansetting i havområda rundt Noreg og langs kysten i utvalte prøvetakingspunkt.

crimaclogo.JPG

CRIMAC

CRIMAC vil forbetre og automatisere tolkinga av bilde frå moderne breidbandsakustikk på forskingsfartøy og fiskebåtar. Det ved hjelp av tokt og feltforsking, kunstig intelligens, dronar og annan teknologi.

NGUW13810.jpg

Marine grunnkart i kystsonen

Vi kartlegg havbotnen langs norskekysten heilt inn til fjæresteinane, der folk lever, jobbar og bor.

illustrasjon-love.jpg

LoVeOcean

LoVeOcean er et nasjonalt infrastrukturprosjekt lokalisert utenfor Lofoten-Vesterålen. Observatoriet vil gi data til operasjonelle oseanografiske og meteorologiske modeller, bedre havvarsel, bedre beregning av partikler og lakselusspredning og bedre forståelsen av økosystemet utenfor Lofoten.

C:\Users\a23389\Pictures\sis-seafood-feed.png

Sjømat og fôrressurser – fjord til fat

Bruk av lavtrofiske marine ressurser (som makroalger, skjell og algeetende fisk) og mesopelagiske organismer. Dette prosjektet vil bidra med å generere kunnskap som er nødvendig for å kunne utnytte slike nye marine ressurser som mat eller fôr på en bærekraftig måte.

HI-000623.jpg

SIS-høsting: Bærekraftig høsting i Norskehavet og tilstøtende økosystemer

Prosjektet er sentralt for utvikling av kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig høsting og økosystembasert forvaltning av levende marine ressurser. 

cordinet_600x300.jpg

CoRdiNet

Et åpent nettverk med fem Copernicus Relays på lokalt, regionalt, klynge- og nasjonalt nivå.

Sula Foto  Jussi Evertsen.JPG

Aktiv forvaltning i kystsonen

Med økt kunnskap om de marine ressursene langs kysten (blant annet gjennom marin naturtypekartlegging) åpner det seg også muligheter for en kunnskapsbasert forvaltning av de lokale ressursene.

Header FFF.jpg

Fiskerifaglig forum

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene.

prosjektside_600x300.jpg

ICES Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

WGIBAR conducts and develops integrated ecosystem assessments for the Barents Sea as part of the Ecosystem Approach to Fisheries Management.

mareano_600x300.jpg

Mareano

MAREANO kartlegg dybde, botnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forureining i sedimenta i norske kyst- og havområde. Havforskingsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjer utøvande gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglege drifta.

norargo_600x300.jpg

NorArgo

NorArgo2 er et observasjonssystem for nordiske havområder og består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo-bøyer. Disse havbøyene samler inn ulike data, bl.a. temperatur, saltinnhold, oksygennivå, næringsinnhold og pH.

NMDC_600x300.jpg

Norwegian Marine Data Centre (NMDC)

Ny nasjonal infrastruktur for marine data som skal levere sømløs tilgang til dokumenterte marine datasett over viktige havområder for Norge til den marine forskningsverdenen

OVERVÅKINGSGRUPPEN_600x300.jpg

Overvåkingsgruppen

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder, og skal blant annet rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

oktober 054.JPG

Skoleportalen

"Livet i fjæra" – et landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom skole og forskning.

stox_600x300.jpg

StoX

StoX er ein programvare utvikla på Havforskingsinstituttet for estimering av biomasse frå trål- og akustikktokt.