Prosjekter

Aktive prosjekter

Laks i mærd.jpg

LAKSVEL

Utvikling og evaluering av metode for av rutinemessig velferdsovervåking av laks i Norske matfiskanlegg

fluorisert dinoflagellat.jpg

Algestatus

Havforskningsinstituttet har som mål å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om planteplankton fra instituttets overvåkningsaktivitet og andre overvåkningsprogrammer. Vi gjennomfører overvåkning av planteplankton mengde og sammensetning i havområdene rundt Norge og langs kysten i utvalgte prøvetakningspunkter.

C:\Users\a23389\Pictures\sis-seafood-feed.png

Sjømat og fôrressurser – fjord til fat

Bruk av lavtrofiske marine ressurser (som makroalger, skjell og alge-etende fisk) og andre mindre høstede marine ressurser som mesopelagiske organismer, enten direkte som mat eller som en fôringrediens i fiskeoppdrett, trenger å videreutvikles for å kunne bli et større bidrag til matproduksjonen. Dette prosjektet vil bidra med å generere kunnskap som er nødvendig for å kunne utnytte slike nye marine ressurser som mat eller fôr på en bærekraftig måte.

ERA lite.JPG

ERA

Environmental responses to organic and inorganic effluents from fin-fish Aquaculture (ERA). 

This strategic initiative (SI) address the potential impact of organic and inorganic effluents from large fish farms on coastal ecosystems. The main objectives were to increase competence by developing scientific knowledge and tools, and to modify and validate existing models to provide better tools for predicting the dispersion of aquaculture effluents and the responses of flora and fauna in the coastal zone.

Sula Foto  Jussi Evertsen.JPG

Aktiv forvaltning i kystsonen

Med økt kunnskap om de marine ressursene langs kysten (blant annet gjennom marin naturtypekartlegging) åpner det seg også muligheter for en kunnskapsbasert forvaltning av de lokale ressursene.

cordinet_600x300.jpg

CoRdiNet

An open network, with five Copernicus Relays, with a coordinating function on local, regional, cluster and national levels.

Header FFF.jpg

Fiskerifaglig forum

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene.

prosjektside_600x300.jpg

ICES Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

WGIBAR conducts and develops integrated ecosystem assessments for the Barents Sea as part of the Ecosystem Approach to Fisheries Management.

imber_600x300.jpg

IMBeR

IMBeR is a core project of the Scientific Committee for Oceanic Research (SCOR) and Future Earth, and has since its inception in 2005 focused on research at and across the boundaries of natural and social sciences. The IMBeR IPO has been hosted by IMR and supported by NRC since 2012.

mareano_600x300.jpg

Mareano

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglige driften.

norargo_600x300.jpg

NorArgo

NorArgo2 is an observation system for the northern seas that consists of oceanographic battery powered floats, Argo floats.

NCOL_600x300.jpg

Norwegian Ocean Observation Laboratory

The Norwegian Ocean Observation Laboratory (OCEANLAB / HAVLAB) is a national multi-infrastructure involving a number of marine research, subsea and sub-seafloor technologies.

NMDC_600x300.jpg

Norwegian Marine Data Centre (NMDC)

Ny nasjonal infrastruktur for marine data som skal levere sømløs tilgang til dokumenterte marine datasett over viktige havområder for Norge til den marine forskningsverdenen

OVERVÅKINGSGRUPPEN_600x300.jpg

Overvåkingsgruppen

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder, og skal blant annet rapportere om utvikling i miljøtilstand i norske havområder.

REDUS_600x300.jpg

REDUS

Redusert usikkerhet i bestandsvurderinger (REDUS) er nytt forskningsprosjekt ved Havforskningsinstituttet. REDUS tar sikte på å redusere usikkerheten i bestandsvurdering og råd for våre viktigste fiskebestander.

oktober 054.JPG

Skoleportalen

"Livet i fjæra" – et landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom skole og forskning.

stox_600x300.jpg

StoX

An open source approach to acoustic and swept area survey calculations.