Student som vil bli havforsker?

C:\Users\kjersti.HI\Desktop\Masterstudent og veileder.jpg

Masterstudent Elise Otnes og veileder Raymond Bannister henter dyphavssvamper fra Uggdalsfjorden. I laboratoriet i Austevoll skal de utsette svampene for en simulert oljekatastrofe.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Skal du skrive masteroppgave eller doktorgradsavhandling? Ta kontakt med en av våre 21 forskningsgrupper for å lære mer om mulighetene hos oss! Vi kan også tilby studiepraksis.

Havforskningsinstituttet er et nasjonalt institutt med hovedkontor i Bergen. Vi har også kontor i Tromsø og forskningsstasjoner i Arendal, Matre og Austevoll.

Du kan ha bakgrunn fra biologi, men også andre realfaglige fagfelt, som statistikk, data eller meteorologi. Faggruppene våre er varierte og består av studenter, teknikere, ingeniører og forskere.

Se konkrete forslag til masteroppgaver og studiepraksis

Les om forskningsgruppene våre

Du kan også kontakte gruppelederen for å lære mer om hva de kan tilby.

Behov og velferd

Forskningsgruppen bidrar med kunnskap om nye ingredienser til fiskefôr, som planteoljer, insektmel og animalske biprodukter, egner seg til å dekke oppdrettsfiskens ernæringsbehov.

Bentiske ressurser og prosesser

Forskningsgruppen har som mål å skaffe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen.

Bunnfisk

Forskningsgruppen opprettholder og videreutvikler kompetanse med hensyn til de viktige bunnfiskartene. Dette omfatter innsamling av fiskebiologiske data som lengde, vekt, alder, modning og diett, samt informasjon om bestandenes størrelse, utbredelse og vandring basert på akustisk metodikk og bunntrålfangster.

Bunnsamfunn og kystinteraksjoner

Forskningsgruppen arbeider med biologisk mangfold og utbredelse av arter knyttet til havbunnen på dypt og grunt vann. Kartlegging av arter, habitaters utbredelse og kunnskap om samspillet arter seg imellom, mellom arter og miljø og effekter av menneskelig påvirkning er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert rådgivning. 

Dyphavsarter og bruskfisk

Forskningsgruppen arbeider med høstbare ressurser og økologi i dype kontinentalsokkelområder og i dyphavet, samt med bruskfisk i alle områder og dyp. 

Dyrevelferd

Forskningsgruppen studerer hva som er god velferd hos fisk og andre marine organismer. HI har hovedansvar i Norge for råd innen dyrevelferd i fiskeri- og havbruksnæringen.

Fangst

Forskningsgruppen bistår fiskeriforvaltning, fiskerinæring og Havforskningsinstituttets øvrige grupper med utvikling og tilpasning av energieffektive, miljø- og ressursvennlige fangstmetoder, samt å utvikle bedre metodikk for prøvetaking av marine organismer ved ressursundersøkelser.

Fiskeridynamikk

Forskningsgruppen arbeider med innsamling av data fra fiskeriene til bestandsberegninger og rådgivning, analyserer og gir råd om fangst, innsats og beskatningsmønstre i kommersielle fiskerier, turistfiske og fritidsfiske samt usikkerhet i fiskeridata.

Fremmed og smittestoff

For å ha kunnskap om innholdet av uønskede stoffer i ville bestander som for eksempel sild, makrell, torsk og sei, overvåker og forsker forskningsgruppen på disse gjennom basisundersøkelser. Gruppen bidrar også med kunnskap om parasitter og om kvalitetsforringende og humanpatogene bakterier. 

Marin økosystemakustikk

Forskningsgruppen arbeider med instrumentering og teknologi for innhenting av marine data, analyser og modellering av slike data til havforskningsformål. Gruppen fokuserer på akustiske målesystemer, som fangstteknologi og tilhørende måleprosedyrer.

Matsikkerhet og ernæring

Forskningsgruppen dokumenterer næringsstoff i sjømat, både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen studerer også helseeffekter hos mennesker som spiser sjømat. 

Miljøkjemi

Forskningsgruppen gjennomfører overvåkning og forskning på kjemisk forurensning i norske kyst- og havområder for å fremskaffe informasjon om hvordan forurensning påvirker våre levende marine ressurser. Det arbeides spesielt med organiske fremmedstoffer, utslipp fra petroleumsindustri og radioaktivitet. 

Norsk marint datasenter (NMD)

NMD er et nasjonalt datasenter for håndtering av marine miljø- og fiskedata og for fremstilling av dataprodukter. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge.

Oseanografi og klima

Forskningsgruppen driver overvåkning og forskning på fysiske, kjemiske og klimatiske prosesser som påvirker de marine økosystemene. Sentrale faktorer er temperatur, saltholdighet, havstrømmer, sjøis, næringssalter og forsuring. Gruppen setter dette sammen til «værvarsling» for havet og kysten.

Pelagisk fisk

Forskningsgruppen jobber med fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene. Noen kjente pelagiske fiskearter er sild, makrell, lodde og kolmule, i tillegg til mer eksotiske arter som makrellstørje. Overvåkningen og forskningen er grunnlaget for råd om fiskekvotene til de mest inntektsbringende fiskeriene i Norge.

Plankton

Forskningsgruppen arbeider med overvåking og forskning i miljøundersøkelser av planteplankton, dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver i våre marine økosystemer. 

Populasjonsgenetikk

Forskningsgruppen studerer genetisk variasjon innen og mellom populasjoner. Molekylærbiologiske analysemetoder er sentralt i arbeidet, og brukes til å identifisere og kvantifisere evolusjonære sammenhenger.

Reproduksjon og utviklingsbiologi

Forskningsgruppen skal løse og undersøke ulike problem og «flaskehalser» i produksjon av oppdrettsfisk knyttet til reproduksjon og utvikling.