Gå til hovedinnhold

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 22 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

De ulike gruppenes arbeidsoppgaver bestemmer hvilket personell som arbeider der, men gruppene består av både vitenskaplig og forskningsteknisk personell. Mange av gruppene har medarbeiderne ved instituttets ulike geografiske lokaliteter. I det enkelte prosjekt samles funksjonelle team på tvers av forskningsgrupper.Ny-forside_Bunnhabitater2_None.extralarge.jpg

Bentiske ressurser og prosesser

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.HI-026473.jpg

Bunnfisk

Målsettingen vår er å opprettholde og videreutvikle Havforskningsinstituttets kompetanse på de viktige bunnfiskartene. Dette omfatter innsamling av fiskebiologiske data som lengde, vekt, alder, modning og diett, samt informasjon om bestandenes størrelse, utbredelse og vandring basert på akustisk metodikk og bunntrålfangster.HI-023546.jpg

Bunnsamfunn

Vi arbeider med biologisk mangfold og utbredelse av arter knyttet til havbunnen på dypt og grunt vann. Kartlegging av arters og habitaters utbredelse er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert rådgivning til forvaltningen og bærekraftig bruk av kyst- og havområder. Det samme gjelder kunnskap om samspillet arter seg i mellom, mellom arter og miljø og effekter av menneskelig påvirkning.Chimaera monstrosa 2014_n.jpg

Dyphavsarter og bruskfisk

Forskningsgruppen arbeider med høstbare ressurser og økologi i dype kontinentalsokkelområder og i dyphavet, samt med bruskfisk i alle områder og dyp.oppdrettslaks.jpg

Dyrevelferd

Forskningsgruppen er ansvarlig for å bygge opp forskningskompetanse og kunnskap, og gjennomføre og formidle forskning som kan gi grunnlag for råd for bedre dyrevelferd.HI-036092.jpg

Fangst

Med basis i gruppens kunnskap om fiskeadferd og redskapsteknologi skal vi bistå fiskeriforvaltning, fiskerinæring og instituttets øvrige grupper med utvikling og tilpasning av energieffektive, miljø- og ressursvennlige fangstmetoder. Vi skal også utvikle bedre metodikk for prøvetaking av marine organismer ved ressursundersøkelser.HI-036093.jpg

Fiskeridynamikk

Vi jobber blant annet med innsamling av data fra fiskeriene til bestandsberegninger (assessment) og rådgivning, både med egne prøvetakere og i samarbeid med Referanseflåten, Kystvakten, Overvåkingstjenesten og prøvetakere ved fiskemottakC:\Users\kjersti\Desktop\Senneset2.jpg

Fôr og ernæring

Vår forskning bidrar med kunnskap om nye ingredienser til fiskefôr, som planteoljer, insektmel og animalske biprodukter, er egnet til å dekke oppdrettsfiskens ernæringsbehov.Lab-bokser Seksjon fremmed- og smittestoff Fotograf Helge Skodvin.JPG

Fremmed- og smittestoff (FRES)

Vi forsker og overvåker innholdet av uønskede stoffer i fisk, og bidrar med kunnskap om parasitter, samt kvalitetsforringende og humanpatogene bakterier.Bernardino og Kjell klar for Nansen-tokt.jpg

Havforskning i utviklingsland

Gruppen skal videreutvikle kompetanse, kapasitet og systemer for havforskning i land som er i utvikling. Vi skaffer fram kunnskap om fiskebestander, havets miljø og tilstanden til tropiske økosystemer i nært samarbeid med myndigheter og fagpersoner i en rekke land i Afrika og Asia. Hovedformålet er å etablere kunnskap som grunnlag for god forvaltning.  Morgenstemning_Grimstad_Foto_ØPaulsen.jpg

Norsk marint datasenter (NMD)

Norsk marint datasenter (NMD) ved Havforskningsinstituttet er opprettet for å være et nasjonalt datasenter for profesjonell håndtering av marine miljø- og fiskedata og for fremstilling av dataprodukter. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge.HI-000128.jpg

Oseanografi og klima

Vi overvåker, forsker og gir råd på fysiske, kjemiske og klimatiske prosesser som påvirker de marine økosystemene. Sentrale faktorer er temperatur, saltholdighet, havstrømmer, sjøis, næringssalter og forsuring.HI-001584.jpg

Pelagisk fisk

Vi jobber med fisk som lever pelagisk, det vil si fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene. Noen kjente og kjære pelagiske fiskearter er sild, makrell, lodde og kolmule, i tillegg til mer eksotiske arter som makrellstørje.Dyreplankton

Plankton

Forskningsgruppen arbeider med overvåking, forskning og rådgivning i miljøundersøkelser av planteplankton, dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver i våre marine økosystemer. Forskningsgruppen har ansvaret for å overvåke og kartlegge vekst, biologisk mangfold og suksesjon av plankton i fjordene, i kystnære fravann og ute på det åpne havet.HI-001858.JPG

Populasjonsgenetikk

Populasjonsgenetikk er studiet av genetisk variasjon innenfor og blant populasjoner. Eller sagt på en annen måte, vi bruker molekylærgenetiske markører for å identifisere og kvantifisere evolusjonære relasjoner mellom individgrupper i tid og rom. Mutated salmon (picture Rolf Edvardsen).jpg

Reproduksjon og utviklingsbiologi

Vår samlede strategi er å løse og undersøke bærekraftsproblem og produksjonsflaskehalser knyttet til reproduksjon og utvikling i oppdrettsfiskSjømat og ernæring

Sjømat og ernæring

Trygg sjømat og sammenhengen mellom sjømat og helse er viktige faktorer for kunnskapsbasert rådgivning og forvaltning. Vår forskning bidrar til økt kunnskap om sjømat og helse og kartlegging av hva sjømaten inneholder av både næringsstoffer og uønskede stoffer.HI-017860.jpg

Sjøpattedyr

Sjøpattedyrgruppas målsetting er å videreutvikle metodikk for å gjennomføre rutinemessig oppdatering av rådgivningsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av sel og hval (tallrikhet, produksjonsevne og økologisk betydning) med hovedvekt på arter som beskattes eller som utgjør viktige ledd i marine økosystemer.HI-037319.jpg

Smittespredning og sykdom

Forskningsgruppen står for en flerfaglig tilnærming til kunnskap om helse hos fisk, skjell og krepsdyr. Immunologi, mikrobiologi, parasittologi, molekylærbiologi, fysiologi og farmakologi er fag som er representert i gruppen.ES3_1763 Seksjon Trygt fôr Fotograf Eivind Senneset.jpg

Marin toksikologi

For å ha kunnskap om trygge øvre grenser av uønskede stoffer i dagens og fremtidens fiskefôr, forsker vi på de uønskede stoffene i fôr som kan påvirke fiskehelse og mattrygghet.overvakning2.jpg

Økosystemakustikk

Forskningsgruppen arbeider med instrumentering og teknologi for innhenting av marine data, analyser og modellering av slike data til havforskningsformål. Vi fokuserer på akustiske målesystemer inklusiv fangstteknologi og tilhørende måleprosedyrer.Økosystemtegning, Nordsjøen.jpg

Økosystemprosesser

Faggruppens målsetting er å frembringe kunnskap om utbredelse og trofiske interaksjoner, drive metodeutvikling innenfor økologi, samt inneha kunnskap om ikke-kommersielle arter og indikatorer for marin økosystembasert forvaltning.