Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 23 forskningsgrupper. All forskning og overvåking organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Vitenskaplig og forskningsteknisk personell er tilsatt i forskningsgruppene. Gruppenes arbeidsoppgaver bestemmer hvilket personell som arbeider i gruppen. De fleste gruppene har medarbeidere som arbeider ved instituttets forskjellige geografisk lokaliteter. I det enkelte prosjekt samles funksjonelle team på tvers av forskningsgrupper.

C:\Users\kjersti\Desktop\Senneset2.jpg

Behov og velferd

Vår forskning bidrar med kunnskap om nye ingredienser til fiskefôr, som planteoljer, insektmel og animalske biprodukter, er egnet til å dekke oppdrettsfiskens ernæringsbehov.

Ny-forside_Bunnhabitater2_None.extralarge.jpg

Bentiske ressurser og prosesser

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

HI-026473.jpg

Bunnfisk

Målsettingen vår er å opprettholde og videreutvikle Havforskningsinstituttets kompetanse på de viktige bunnfiskartene. Dette omfatter innsamling av fiskebiologiske data som lengde, vekt, alder, modning og diett, samt informasjon om bestandenes størrelse, utbredelse og vandring basert på akustisk metodikk og bunntrålfangster.

HI-023546.jpg

Bunnsamfunn og kystinteraksjoner

Forskningsgruppen arbeider med biologisk mangfold og utbredelse av arter knyttet til havbunnen på dypt og grunt vann. Kartlegging av arters og habitaters utbredelse er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert rådgivning til forvaltningen og bærekraftig bruk av kyst og havområder, samt kunnskap om samspillet arter seg i mellom, mellom arter og miljø og effekter av menneskelig påvirkning.

HI-013978.jpg

Dyphavsarter og bruskfisk

Forskningsgruppen arbeider med høstbare ressurser og økologi i dype kontinentalsokkelområder og i dyphavet, samt med bruskfisk i alle områder og dyp.

oppdrettslaks.jpg

Dyrevelferd

Forskningsgruppen er ansvarlig for å bygge opp forskningskompetanse og kunnskap, og gjennomføre og formidle forskning som kan gi grunnlag for råd for bedre dyrevelferd.

HI-036092.jpg

Fangst

Med basis i kunnskap om fiskeadferd og redskapsteknologi skal gruppen bistå fiskeriforvaltning, fiskerinæring og instituttets øvrige grupper med utvikling og tilpasning av energieffektive, miljø- og ressursvennlige fangstmetoder, samt å utvikle bedre metodikk for prøvetaking av marine organismer ved ressursundersøkelser.

HI-036093.jpg

Fiskeridynamikk

Vi jobber blant annet med innsamling av data fra fiskeriene til bestandsberegninger (assessment) og rådgivning, både med egne prøvetakere og i samarbeid med Referanseflåten, Kystvakten, Overvåkingstjenesten og prøvetakere ved fiskemottak

Lab-bokser Seksjon fremmed- og smittestoff Fotograf Helge Skodvin.JPG

Fremmed- og smittestoff

Vi forsker og overvåker innholdet av uønskede stoffer i fisk, og bidrar med kunnskap om parasitter, samt kvalitetsforringende og humanpatogene bakterier.

Bernardino og Kjell klar for Nansen-tokt.jpg

Havforskning i utviklingsland

Gruppen skal videreutvikle kompetanse, kapasitet og systemer for havforskning i land som er i utvikling. Vi skaffer fram kunnskap om fiskebestander, havets miljø og tilstanden til tropiske økosystemer i nært samarbeid med myndigheter og fagpersoner i en rekke land i Afrika og Asia. Hovedformålet er å etablere kunnskap som grunnlag for god forvaltning.  

overvakning2.jpg

Marin økosystemakustikk

Forskningsgruppen arbeider med instrumentering og teknologi for innhenting av marine data, analyser og modellering av slike data til havforskningsformål. Vi fokuserer på akustiske målesystemer inklusiv fangstteknologi og tilhørende måleprosedyrer.

HI-036167.jpg

Miljøkjemi

Forskningsgruppe Miljøkjemi gjennomfører overvåkning og forskning på kjemisk forurensning i norske kyst- og havområder for å fremskaffe informasjon om hvordan forurensning påvirker livsbetingelsene og kvaliteten på våre levende marine ressurser.

Morgenstemning_Grimstad_Foto_ØPaulsen.jpg

Norsk marint datasenter (NMD)

Norsk marint datasenter (NMD) ved Havforskningsinstituttet er opprettet for å være et nasjonalt datasenter for profesjonell håndtering av marine miljø- og fiskedata og for fremstilling av dataprodukter. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge.

HI-000128.jpg

Oseanografi og klima

Forskningsgruppen for Oseanografi og Klima driver overvåkning, forskning og rådgivning av fysiske, kjemiske og klimatiske prosesser som påvirker de marine økosystemene. Sentrale faktorer er temperatur, saltholdighet, havstrømmer, sjøis, næringssalter og forsuring.

HI-001584.jpg

Pelagisk fisk

Vi jobber med fisk som lever pelagisk, det vil si fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene. Noen kjente og kjære pelagiske fiskearter er sild, makrell, lodde og kolmule, i tillegg til mer eksotiske arter som makrellstørje.

HI-036405.jpg

Plankton

Forskningsgruppen arbeider med overvåking, forskning og rådgivning i miljøundersøkelser av planteplankton, dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver i våre marine økosystemer. Forskningsgruppen har ansvaret for å overvåke og kartlegge vekst, biologisk mangfold og suksesjon av plankton i fjordene, i kystnære fravann og ute på det åpne havet.

HI-001858.JPG

Populasjonsgenetikk

Populasjonsgenetikk er studiet av genetisk variasjon innenfor og blant populasjoner. Eller sagt på en annen måte, vi bruker molekylærgenetiske markører for å identifisere og kvantifisere evolusjonære relasjoner mellom individgrupper i tid og rom. Arbeidet vårt innebærer også å knytte de genetiske mønstrene til de fysiske, økologiske, biologiske og funksjonelle genetiske mekanismene som danner det vi observerer. Vi bruker også molekylærgenetiske metoder for å svare på andre relevante spørsmål knyttet til havmiljøet.

Mutated salmon (picture Rolf Edvardsen).jpg

Reproduksjon og utviklingsbiologi

Løse og undersøke bærekraftsproblem og produksjonsflaskehalser knyttet til reproduksjon og utvikling i oppdrettsfisk

Sjømat og ernæring

Sjømat og ernæring

Trygg sjømat og sammenhengen mellom sjømat og helse er viktige faktorer for kunnskapsbasert rådgivning og forvaltning. Vår forskning bidrar til økt kunnskap om sjømat og helse og kartlegging av hva sjømaten inneholder av både næringsstoffer og uønskede stoffer.

HI-017860.jpg

Sjøpattedyr

Sjøpattedyrgruppas målsetting er å videreutvikle metodikk for å gjennomføre rutinemessig oppdatering av rådgivningsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av sel og hval (tallrikhet, produksjonsevne og økologisk betydning) med hovedvekt på arter som beskattes eller som utgjør viktige ledd i marine økosystemer.

HI-037319.jpg

Sykdom og smittespredning

Forskningsgruppen står for en flerfaglig tilnærming til kunnskap om helse hos fisk, skjell og krepsdyr. Immunologi, mikrobiologi, parasittologi, molekylærbiologi, fysiologi og farmakologi er fag som er representert i gruppen.

ES3_1763 Seksjon Trygt fôr Fotograf Eivind Senneset.jpg

Trygt fôr

For å ha kunnskap om trygge øvre grenser av uønskede stoffer i dagens og fremtidens fiskefôr forsker vi på de uønskede stoffene i fôr som kan påvirke fiskehelse og mattrygghet.

Økosystemtegning, Nordsjøen.jpg

Økosystemprosesser

Faggruppens målsetting er å frembringe kunnskap om utbredelse og trofiske interaksjoner, drive metodeutvikling innenfor økologi, samt inneha kunnskap om ikke-kommersielle arter og indikatorer for marin økosystembasert forvaltning.