Gå til hovedinnhold

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 22 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

De ulike gruppenes arbeidsoppgaver bestemmer hvilket personell som arbeider der, men gruppene består av både vitenskaplig og forskningsteknisk personell. Mange av gruppene har medarbeiderne ved instituttets ulike geografiske lokaliteter. I det enkelte prosjekt samles funksjonelle team på tvers av forskningsgrupper.

expected string or buffer

Bentiske ressurser og prosesser

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

expected string or buffer

Bunnfisk

Målsettingen vår er å opprettholde og videreutvikle Havforskningsinstituttets kompetanse på de viktige bunnfiskartene. Dette omfatter innsamling av fiskebiologiske data som lengde, vekt, alder, modning og diett, samt informasjon om bestandenes størrelse, utbredelse og vandring basert på akustisk metodikk og bunntrålfangster.

expected string or buffer

Bunnsamfunn

Vi arbeider med biologisk mangfold og utbredelse av arter knyttet til havbunnen på dypt og grunt vann. Kartlegging av arters og habitaters utbredelse er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert rådgivning til forvaltningen og bærekraftig bruk av kyst- og havområder. Det samme gjelder kunnskap om samspillet arter seg i mellom, mellom arter og miljø og effekter av menneskelig påvirkning.

expected string or buffer

Dyphavsarter og bruskfisk

Forskningsgruppen arbeider med høstbare ressurser og økologi i dype kontinentalsokkelområder og i dyphavet, samt med bruskfisk i alle områder og dyp.

expected string or buffer

Dyrevelferd

Forskningsgruppen er ansvarlig for å bygge opp forskningskompetanse og kunnskap, og gjennomføre og formidle forskning som kan gi grunnlag for råd for bedre dyrevelferd.

expected string or buffer

Fangst

Med basis i gruppens kunnskap om fiskeadferd og redskapsteknologi skal vi bistå fiskeriforvaltning, fiskerinæring og instituttets øvrige grupper med utvikling og tilpasning av energieffektive, miljø- og ressursvennlige fangstmetoder. Vi skal også utvikle bedre metodikk for prøvetaking av marine organismer ved ressursundersøkelser.

expected string or buffer

Fiskeridynamikk

Vi jobber blant annet med innsamling av data fra fiskeriene til bestandsberegninger (assessment) og rådgivning, både med egne prøvetakere og i samarbeid med Referanseflåten, Kystvakten, Overvåkingstjenesten og prøvetakere ved fiskemottak

expected string or buffer

Fôr og ernæring

Denne faggruppen undersøker effekter av fôr og fôring på vekst, utvikling, helse og velferd hos fisk fra egg til stamfisk og over generasjoner.

expected string or buffer

Fremmed- og smittestoff (FRES)

Vi forsker og overvåker innholdet av uønskede stoffer i fisk, og bidrar med kunnskap om parasitter, samt kvalitetsforringende og humanpatogene bakterier.

expected string or buffer

Havforskning i utviklingsland

Gruppen skal videreutvikle kompetanse, kapasitet og systemer for havforskning i land som er i utvikling. Vi skaffer fram kunnskap om fiskebestander, havets miljø og tilstanden til tropiske økosystemer i nært samarbeid med myndigheter og fagpersoner i en rekke land i Afrika og Asia. Hovedformålet er å etablere kunnskap som grunnlag for god forvaltning.  

expected string or buffer

Marbank

Marbank er Norges nasjonale marine biobank og har som mål å gi akademia og industri lett og sikker tilgang til marine biologiske ressurser for forskning og utnytting. Marbank har prøver og tilhørende data fra marine organismer samlet inn i Arktis, sub-Arktis og boreale habitater, fra fjæresone til dyphav. 

expected string or buffer

Marin toksikologi

For å ha kunnskap om trygge øvre grenser av uønskede stoffer i dagens og fremtidens fiskefôr, forsker vi på de uønskede stoffene i fôr som kan påvirke fiskehelse og mattrygghet.

expected string or buffer

Norsk marint datasenter (NMD)

Norsk marint datasenter (NMD) ved Havforskningsinstituttet er opprettet for å være et nasjonalt datasenter for profesjonell håndtering av marine miljø- og fiskedata og for fremstilling av dataprodukter. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge.

expected string or buffer

Oseanografi og klima

Vi overvåker, forsker og gir råd på fysiske, kjemiske og klimatiske prosesser som påvirker de marine økosystemene. Sentrale faktorer er temperatur, saltholdighet, havstrømmer, sjøis, næringssalter og forsuring.

expected string or buffer

Pelagisk fisk

Vi jobber med fisk som lever pelagisk, det vil si fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene. Noen kjente og kjære pelagiske fiskearter er sild, makrell, lodde og kolmule, i tillegg til mer eksotiske arter som makrellstørje.

expected string or buffer

Plankton

Forskningsgruppen arbeider med overvåking, forskning og rådgivning i miljøundersøkelser av planteplankton, dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver i våre marine økosystemer. Forskningsgruppen har ansvaret for å overvåke og kartlegge vekst, biologisk mangfold og suksesjon av plankton i fjordene, i kystnære fravann og ute på det åpne havet.

expected string or buffer

Populasjonsgenetikk

Populasjonsgenetikk er studiet av genetisk variasjon innenfor og blant populasjoner. Eller sagt på en annen måte, vi bruker molekylærgenetiske markører for å identifisere og kvantifisere evolusjonære relasjoner mellom individgrupper i tid og rom. 

expected string or buffer

Reproduksjon og utviklingsbiologi

Vår samlede strategi er å løse og undersøke bærekraftsproblem og produksjonsflaskehalser knyttet til reproduksjon og utvikling i oppdrettsfisk

expected string or buffer

Sjømat og ernæring

Trygg sjømat og sammenhengen mellom sjømat og helse er viktige faktorer for kunnskapsbasert rådgivning og forvaltning. Vår forskning bidrar til økt kunnskap om sjømat og helse og kartlegging av hva sjømaten inneholder av både næringsstoffer og uønskede stoffer.

expected string or buffer

Sjøpattedyr

Sjøpattedyrgruppas målsetting er å videreutvikle metodikk for å gjennomføre rutinemessig oppdatering av rådgivningsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av sel og hval (tallrikhet, produksjonsevne og økologisk betydning) med hovedvekt på arter som beskattes eller som utgjør viktige ledd i marine økosystemer.

expected string or buffer

Smittespredning og sykdom

Forskningsgruppen står for en flerfaglig tilnærming til kunnskap om helse hos fisk, skjell og krepsdyr. Immunologi, mikrobiologi, parasittologi, molekylærbiologi, fysiologi og farmakologi er fag som er representert i gruppen.

expected string or buffer

Økosystemakustikk

Forskningsgruppen arbeider med instrumentering og teknologi for innhenting av marine data, analyser og modellering av slike data til havforskningsformål. Vi fokuserer på akustiske målesystemer inklusiv fangstteknologi og tilhørende måleprosedyrer.

expected string or buffer

Økosystemprosesser

Faggruppens målsetting er å frembringe kunnskap om utbredelse og trofiske interaksjoner, drive metodeutvikling innenfor økologi, samt inneha kunnskap om ikke-kommersielle arter og indikatorer for marin økosystembasert forvaltning.