Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 23 forskningsgrupper. All forskning og overvåking organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Vitenskaplig og forskningsteknisk personell er tilsatt i forskningsgruppene. Gruppenes arbeidsoppgaver bestemmer hvilket personell som arbeider i gruppen. De fleste gruppene har medarbeidere som arbeider ved instituttets forskjellige geografisk lokaliteter. I det enkelte prosjekt samles funksjonelle team på tvers av forskningsgrupper.

Ny-forside_Bunnhabitater2_None.extralarge.jpg

Bentiske ressurser og prosesser

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

HI-023546.jpg

Bunnsamfunn og kystinteraksjoner

Forskningsgruppen arbeider med biologisk mangfold og utbredelse av arter knyttet til havbunnen på dypt og grunt vann. Kartlegging av arters og habitaters utbredelse er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert rådgivning til forvaltningen og bærekraftig bruk av kyst og havområder, samt kunnskap om samspillet arter seg i mellom, mellom arter og miljø og effekter av menneskelig påvirkning.

HI-013978.jpg

Dyphavsarter og bruskfisk

Forskningsgruppen arbeider med høstbare ressurser og økologi i dype kontinentalsokkelområder og i dyphavet, samt med bruskfisk i alle områder og dyp.

dyrevelferd.png

Dyrevelferd

Havforskningsinstituttet er forvaltningsmyndighetenes kompetansesenter og hovedrådgiver innen dyrevelferd i fiskeri- og havbruksnæringen. Av dyra som lever i havet er marine pattedyr, sjøfugl, fisk, tifotkreps og blekksprut beskyttet av Lov om Dyrevelferd. FG Dyrevelferd er ansvarlig for å bygge opp forskningskompetanse og kunnskap, og gjennomføre og formidle forskning som kan gi grunnlag for råd for bedre dyrevelferd.

HI-036092.jpg

Fangst

Med basis i kunnskap om fiskeadferd og redskapsteknologi skal gruppen bistå fiskeriforvaltning, fiskerinæring og instituttets øvrige grupper med utvikling og tilpasning av energieffektive, miljø- og ressursvennlige fangstmetoder, samt å utvikle bedre metodikk for prøvetaking av marine organismer ved ressursundersøkelser.

overvakning2.jpg

Marin økosystemakustikk

Forskningsgruppen arbeider med instrumentering og teknologi for innhenting av marine data, analyser og modellering av slike data til havforskningsformål. Vi fokuserer på akustiske målesystemer inklusiv fangstteknologi og tilhørende måleprosedyrer.

EMIL4192_4616 Seksjon for matsikkerhet og ernæring Fotograf Emil Weatherhead Breistein.jpg

Matsikkerhet og ernæring

I forskningsgruppen for Matsikkerhet og ernæring dokumenterer vi næringsstoff i sjømat, både nasjonalt (sjømatdata) og internasjonalt (Nansenprosjektet).

Morgenstemning_Grimstad_Foto_ØPaulsen.jpg

Norsk marint datasenter (NMD)

Norsk marint datasenter (NMD) ved Havforskningsinstituttet er opprettet for å være et nasjonalt datasenter for profesjonell håndtering av marine miljø- og fiskedata og for fremstilling av dataprodukter. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge.

HI-000128.jpg

Oseanografi og klima

Forskningsgruppen for Oseanografi og Klima driver overvåkning, forskning og rådgivning av fysiske, kjemiske og klimatiske prosesser som påvirker de marine økosystemene. Sentrale faktorer er temperatur, saltholdighet, havstrømmer, sjøis, næringssalter og forsuring.

HI-001584.jpg

Pelagisk fisk

I Forskningsgruppen Pelagisk Fisk jobber vi med fisk som lever pelagisk, det vil si fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene. Noen kjente og kjære pelagiske fiskearter er sild, makrell, lodde og kolmule, i tillegg til mer eksotiske arter som makrellstørje.

HI-036405.jpg

Plankton

Forskningsgruppen arbeider med overvåking, forskning og rådgivning i miljøundersøkelser av planteplankton, dyreplankton, fiskeegg og fiskelarver i våre marine økosystemer. Forskningsgruppen har ansvaret for å overvåke og kartlegge vekst, biologisk mangfold og suksesjon av plankton i fjordene, i kystnære fravann og ute på det åpne havet.

No image

Populasjonsgenetikk

Population genetics is the study of genetic variation within and among populations. Or put in an alternative manner, we apply molecular genetic markers to identify and quantify the evolutionary relationships among groups of individuals in time and space. Our work also involves connecting the genetic patterns to the physical, ecological, biological and functional-genetic mechanisms shaping what we observe. We also use molecular genetics methods to answer other relevant questions relating to the marine environment.

Mutated salmon (picture Rolf Edvardsen).jpg

Reproduksjon og utviklingsbiologi

Løse og undersøke bærekraftsproblem og produksjonsflaskehalser knyttet til reproduksjon og utvikling i oppdrettsfisk

HI-017860.jpg

Sjøpattedyr

Sjøpattedyrgruppas målsetting er å videreutvikle metodikk for og gjennomføre rutinemessig oppdatering av rådgivningsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av sel og kval (tallrikhet, produksjonsevne og økologisk betydning) med hovedvekt på arter som beskattes eller som utgjør viktige ledd i marine økosystemer.

HI-037319.jpg

Sykdom og smittespredning

Forskningsgruppen står for en flerfaglig tilnærming til kunnskap om helse hos fisk, skjell og krepsdyr. Immunologi, mikrobiologi, parasittologi, molekylærbiologi, fysiologi og farmakologi er fag som er representert i gruppen.

No image

Økosystemprosesser

Faggruppens målsetting er å frembringe kunnskap om utbredelse og trofiske interaksjoner, drive metodeutvikling innenfor økologi, samt inneha kunnskap om ikke-kommersielle arter og indikatorer for marin økosystembasert forvaltning.