Gå til hovedinnhold

Lab Tromsø

eDNA ekstraksjonslab

eDNA ekstraksjonslab

Laboratoriet vårt ligger i Framsenterets nyeste bygg. Et generelt laboratorium brukes i tilknytning til blant annet Mareano-programmet, og vi har flere mindre spesiallaber som brukes av de ulike faggruppene våre, bl.a. genetikk/dna, oseanografi/COog alderslesing (otolitter). 

På kailageret er det sorterings-, skylle- og grovlaboratorium.

Oseanografi og klima

På CO2-laben i Tromsø utfører vi analyser for uorganisk karbon oppløst i sjøvann og havis. pH måles spektrofotometrisk ved bruk av indikatoren m-cresol, med en presisjon på ± 0,001 på total pH-skala. Total uorganisk karbon (Ct) måles med Vindta-system og coulometrisk titrering (UIC CM5017 med emulation software) med en presisjon på ± 2µmol/kg. Total alkalinitet (At) i sjøvann måles med Vindta-systemet ved titrering med svak syre (0,1 N HCl), med en presisjon på ± 1µmol/kg. Havis og ferskere sjøvannsprøver måles i et åpent titreringssystem ved titrering med svak syre (0,05N HCl), med en presisjon på ± 1µmol/kg. Data fra denne laben holder en høy standard og brukes blant annet i overvåkningen av havforsuringstilstanden i norske fjord- og havområder samt forskning i både Arktis og Antarktis.

Populasjonsgenetikk

For å finne bestandsstruktur hos marine arter bruker vi DNA-analyser (mikrosatellitter, SNP, sekvensering). I tillegg bruker vi metagenomikk for å estimere biodiversitet i det marine miljø (eDNA) og for å artsbestemme byttedyr fra mageinnhold (molekylær diettanalyse).

Dyphavsarter og bunnfisk/Sjøpattedyr

Disse faggruppene preparerer prøver for aldersstrukturer, gjør analyser av mageinnhold og forekomster av makro- og mikroplast med mer. Alder på otolitter (øresteiner), pigger og tenner avleses. Prøvene behandles forskjellig avhengig av art, f.eks. farging, brenning av otolitter og saging/innstøping med epoxy. Otolittene er innsamlet fra uer, blåkveite, vassild, kveite, pigger fra pigghå og tenner fra sel.

Bentiske ressurser og prosesser/Sjøpattedyr

Vi utfører diettanalyser fra kongekrabbe, snøkrabbe, sel og hval. Vi opparbeider også prøver for isotopanalyser.

Sjøpattedyr

Prøvetakingsutstyr klargjøres til DNA-prøvetaking av vågehval fra kommersiell fangst. DNA-prøvene sendes til Lab Tromsø for ID-merking, som igjen videresender disse til Havforskningsinstituttet i Bergen for DNA-analyse.

Innsendte kystselkjever fra jakt, ID-merkes og lagres.

Bunnsamfunn og kystinteraksjoner

Det utføres artsidentifikasjon og veiing av bunnfaunaprøver og identifisering på video.

Økosystemer

Alt av prøver fra sedimenter til store sjøpattedyr prepareres til stabile isotopanalyser.

Kailagerets grovlaboratorium

Bunnfaunaprøver som kommer til kailageret skylles og grovsorteres. Her skylles og analyseres også formalinfikserte ovarier/testikler fra sel og hval. Mage/tarm/feces fra sjøpattedyr opparbeides også.

I tillegg utføres koking, trekking og saging av seltenner, og opparbeiding og prøvetaking fra flere typer fisk og sjøpattedyr.