Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Leiar for forskingsgruppa Botnfisk

Søknadsfrist: 12. juli 2020
Havforskingsinstituttet er matriseorganisert. Forskingsgrupper er ansvarlege for linjedimensjonen (personal og kompetanse), medan forskingsprogramma er ansvarlege for prosjektdimensjonen i matrisa. Havforskingsinstituttet har til saman 25 forskingsgrupper, og det er no ledig fast stilling som leiar for forskingsgruppa Botnfisk. ...

Spennende stilling som overingeniør

Søknadsfrist: 15. juli 2020
Vi har en ledig stilling som 1087 overingeniør. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø. Den som tilsettes vil få arbeidsoppgaver relatert til forskningsgruppens oppgaver/aktiviteter tilknyttet forskning og rådgivning på skalldyrressurser. Deltakelse i gruppens øvrige aktiviteter må også påregnes. Forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser har ansvar for forskning og rådgivning på viktige skalldyrsressurser som for ...

Fast stilling som førstestyrmann

Søknadsfrist: 20. juli 2020
Rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet har ansvar for bemanning og drift av syv havforskningsfartøy, som opererer i både nære og fjerne farvann. Fartøyene har mange forskjellige oppgaver, som miljøundersøkelser, bunnkartlegging, innsamling av fiskeprøver, bestandsovervåking, telling av hval osv. Det er mye utstyr og redskaper i bruk om bord, som håndteres av den maritime besetningen. Rederiavdelingen har et integrert sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem, og er sertifisert av DNV-GL ...

Vil du bli vårt nye bud?

Søknadsfrist: 24. juli 2020
Havforskningsinstituttet søker etter en person til instituttets budtjeneste. Stillingen er 100 % og fast. Som bud hos oss vil du bli en del av vår seksjon for administrative servicefunksjoner, med arbeidssted Bergen. ...

Vikariat som avdelingsingeniør – akvakultur sjøanlegg

Søknadsfrist: 25. juli 2020
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre er det ledig to vikariatstillinger på henholdsvis ett år og seks måneder, som 1085 avdelingsingeniør innen biologisk drift. Forskningsstasjonen i Matre har omfattende forsøksfasiliteter både på land og sjø og en stor portefølje av forsøk innen laksefisk og marine arter. Tett samarbeid mellom drift og forskning står i fokus og er en viktig suksessfaktor. ...

Ledig stilling som forskningstekniker med arbeidsområde sjøpattedyr

Søknadsfrist: 2. august 2020
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig stilling som forskningstekniker (overingeniør) som skal jobbe med innsamling og opparbeiding av data fra hval, og i noen grad også fra sel. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppe Sjøpattedyr, med arbeidssted Bergen. Stillingen vil primært være knyttet til Havforskningsinstituttets overvåkning og forvaltningsrettede forskning på hval, basert på materiale og data innsamlet i forbindelse med bestandstaksering, fangst, populasjonsundersøkelser og ...

Stipendiat - TUNESAL- Robust Atlantic salmon through fine-tuned genome editing

Søknadsfrist: 9. august 2020
Dette er en ledig treårig (med muligheter for 1 års forlenging) stipendiatstilling i forskergruppen Reproduksjon og utviklingsbiologi. Stillingen er plassert ved Havforskningsinstituttet i Bergen. God velferd hos oppdrettslaks er en forutsetning for bærekraftig lakseproduksjon. I denne sammenheng er det funnet områder i genomet til laks som er assosiert med sykdomsresistens. Imidlertid gjenstår det å belyse hvordan disse genetiske” resistensregionene” påvirker metabolske signalveier og ...

Postdoctoral position – statistical analysis and ecosystem modelling

Søknadsfrist: 15. august 2020
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has a vacancy for a 3-year postdoctoral position. The postdoctoral position is funded through the EU project Face-IT (The future of Arctic coastal ecosystems – Identifying transitions in fjord systems and adjacent coastal areas), which aims to: enable adaptive co-management of social-ecological fjord systems in the Arctic in the face of rapid cryosphere and biodiversity changes. The project has 14 partners and is led by the University of Bremen. ...