Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

50% stilling som senioringeniør

Søknadsfrist: 23. juli 2019
Havforskningsinstituttet har ledig en fast stilling i 50% som 1181 senioringeniør. Stillingen er tilknyttet vår forskning på tang og tare, inkludert «blå vekst», spiselige makroalger og lavtrofisk produksjon. Arbeidsstedet er Flødevigen, i faggruppen Bunnsamfunn. ...

Effekter av klima på marine økosystem

Søknadsfrist: 28. juli 2019
Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 4-årig åremålsstilling som postdoktor, med 25 % pliktarbeid. Hovedfokus vil være på klimaeffekter i det nordlige Barentshavet, og hvordan slike effekter vil påvirke det fysiske miljø og artene som lever der. Den som ansettes blir en del av Forskningsgruppe for Oseanografi og klima. Stillingen vil ha arbeidssted i Tromsø, men det vil også være ønskelig med periodevise opphold i Bergen. Det nordlige Barentshavet er et område som opplever store endringer ...

Er du vår nye ekspert innan mikrobiologi?

Søknadsfrist: 9. august 2019
Me søkjer etter ein overingeniør i fast 100 % stilling. Stillinga tilhøyrer molekylærbiologisk laboratorium i Bergen. Laboratoriet har mellom anna ansvar for biokjemisk og mikrobiologisk analyse av sjømat. Molekylærbiologisk laboratorium held til på Nordnes i Bergen. Til denne stillinga søkjer vi etter ein person med mikrobiologisk kompetanse. På mikrobiologisk laboratorium er dei fleste metodane akkreditert etter ISO17025 standarden. ...

Postdoktor innen matsikkerhet og ernæring

Søknadsfrist: 15. august 2019
Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 4-årig åremålsstilling som postdoktor, med 25 % pliktarbeid, innen fagfeltene matsikkerhet og ernæring. Hovedfokus blir på hvordan næringsstoff fra mat fra havet kan bidra til matsikkerhet globalt. Den som tilsettes blir en del av Forskningsgruppe for Matsikkerhet og ernæring. Stillingen vil ha arbeidssted i Bergen. FNs medlemsland har vedtatt 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Norge har tatt initiativ til å opprette et globalt ...

Rådgiver/seniorrådgiver - Utvikling av datavarehus og styringsinformasjon

Søknadsfrist: 18. august 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for å utvide vår kompetanse i skjæringspunktet økonomi – informasjonsteknologi for å kunne levere bedre økonomiske analyser av vår aktivitet. I den anledning ønsker vi å ansette en rådgiver/seniorrådgiver som skal jobbe med å designe, videreutvikle og forvalte instituttets finansielle datavarehus og styringsinformasjon. Stillingen er fast og plassert i direktørens stabsenhet, Finans og analyse med arbeidssted Bergen. Enhetens hovedansvarsområder er ...

Spennende jobb som overingeniør ved Havforskningsinstituttets stasjon på Austevoll

Søknadsfrist: 20. august 2019
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som overingeniør. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser, med arbeidssted ved Austevoll forskningsstasjon. Hovedoppgavene vil i hovedsak ligge innen forskningsgruppens spesialiserte aktiviteter på filtrerende bentiske organismer og makroalger, men deltakelse i gruppens øvrige aktiviteter innen skalldyr og akvakultureffekter må også forventes. ...

Mathematical modelling on the transfer of contaminants from feed to food

Søknadsfrist: 23. august 2019
The research group on Feed Safety at the Institute of Marine Research (IMR) in Norway has an immediate opening for a temporary 3-year Post-Doc position in Physiological-Based Kinetic modelling (PBK). The position is connected to the project « Screening pesticides- In silico prediction models in salmon feed and food safety risk assessment». ...

Multi-omics tools for food and feed analysis

Søknadsfrist: 23. august 2019
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has an immediate opening for a temporary 3-year PhD position in developing multi-omics tools for food and feed analysis. The focus of the current project is development of analytical methods to support risk assessment and legislation in the aquaculture sector. ...

Forskerstilling for statistiker, matematiker eller kvantitativ biolog med fokus på bestandsberegninger av pelagisk fisk

Søknadsfrist: 30. august 2019
I forskningsgruppen Pelagisk fisk i Bergen har vi nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i nordøstlige deler av Atlanterhavet. Pelagiske fiskebestander som makrellstørje, makrell, kolmule, norsk vårgytende sild, nordsjøsild, brisling og lodde utgjør svært viktige kommersielle ressurser i de nordøstlige delene av Atlanterhavet. Dette er bestander som stimer i de åpne vannmasser, som vandrer mye gjennom året, som til ...

Forsker på pelagisk fisk i Nordsjøen

Søknadsfrist: 30. august 2019
I forskningsgruppen Pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i Nordsjøen, spesielt rettet mot sild og brisling. Pelagiske fiskebestander som sild, brisling, makrell og hestemakrell utgjør viktige kommersielle ressurser i økosystemet i Nordsjøen. Dette er vandrende arter, og bestandene i området blander seg med andre bestander fra tilknyttede områder langs ...