Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om ev. utlyste stillinger ved instituttet.

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Ledige stillinger som instrumentoperatør - marin forskningsinstrumentering

Søknadsfrist: 17. november 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig tre faste og en midlertidig stilling som instrumentoperatør. Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. I stillingene som instrumentoperatører vil en i hovedsak drifte vitenskapelige instrumenter og utstyr på tokt med Havforskningsinstituttets forskingsfartøy. ...

Spennende fast stilling som ingeniør på CTD verksted

Søknadsfrist: 17. november 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som avdelingsingeniør CTD verksted. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Hovedoppgavene i stillingen er vedlikehold, reparasjon og klargjøring av vitenskapelige instrumenter og utstyr som seksjonen har ansvar for. ...

Fast stilling ledig som instrumentsjef - marin forskningsinstrumentering

Søknadsfrist: 17. november 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som fartøyansvarlig instrumentsjef. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. I stillingen som fartøyansvarlig instrumentsjef vil en ha ansvar for all vitenskapelige instrumentering om bord på forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» som eies av Norad og som har sin toktvirksomhet i Afrika og Asia, samt reise på tokt med fartøyet i rollen som instrumentsjef. ...

Dyktig ingeniør søkes innen fangst og redskapsforskning

Søknadsfrist: 25. november 2019
Ved Havforskningsinstituttet er det en ledig fast stilling som avdelings-/overingeniør. Stillingen ligger til forskningsgruppe Fangst med arbeidssted i Bergen. Forskningsgruppens hovedarbeidsområder ligger innenfor utvikling av miljø- og ressursvennlig fangstteknologi, forbedring av mengdemålingsmetoder og fangstrelevant fiskeatferd. ...

Avdelingsingeniør eller overingeniør innen økosystemovervåkning og forskning

Søknadsfrist: 27. november 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en stilling som avdelingsingeniør/overingeniør som skal arbeide med diettanalyser av fisk samt delta på tokt på våre forskningsfartøyer og eventuelle leiefartøy for å samle og opparbeide prøver av bl.a. fisk og bunndyr. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann, samt på de marine økosystemenes struktur og dynamikk. Stillingen er fast og er plassert i forskningsgruppen Økosystemprosesser, ...

Fiskevirologi og -immunologi

Søknadsfrist: 1. desember 2019
Vi har ledig en 4-årig åremålsstilling som forsker/postdoktor i forskningsgruppe Sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet VIRAq – Viral diseases in aquatic environments, som er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet. ...

Personvern og virksomhetssikkerhet - rådgiver/seniorrådgiver

Søknadsfrist: 1. desember 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for å styrke organisasjonen innen fagområdene personvern og virksomhetssikkerhet. I den anledning ønsker vi å ansette en rådgiver/seniorrådgiver som skal inneha rollen som personvernombud. I tillegg følger oppgaver med å forbedre instituttets rutiner, systemer og praktisering innenfor både personvern og virksomhetssikkerhet. Stillingen er en fast nyopprettet stilling i Infrastrukturavdelingens ledelse med arbeidssted Bergen. Avdelingen har i hovedsak ...