Om oss

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, men  vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har vi et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Forskning og råd fra HI skal være med på å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne utnytte de store verdiene i havet på en bærekraftig måte. Vi er en nøytral kunnskapsleverandør som skal gjøre resultatene av forskningen vår kjent både nasjonalt og internasjonalt. Alt vårt arbeid skal bygge på integritet, skaperglede, samspill og respekt. 

HI er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og rundt halvparten av virksomheten vår er finansiert av departementet. Resten blir finansiert av eksterne forskningsmidler.

Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

Innkjøp

Havforskningsinstituttets innkjøpspolitikk har til hensikt å sikre at lov og forskrift for offentlige anskaffelser etterleves ved alle instituttets anskaffelser. Det er især viktig å sikre at hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom innkjøpsprosessen.

Partnere og samarbeidsinstitusjoner

Vi samarbeider og er partnerer i mange ulike institusjoner, forskningsprogrammer og nettportaler.

Arrangementer

Her finner du informasjon om arrangementer og konferanser i regi av instituttet

Historie

15. oktober 1900 regnes som Havforskningsinstituttets fødselsdag.