Gå til hovedinnhold

Forvaltningsplaner


HI 001899

Torungen fyr.

Fotograf: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Regjeringen har lagt frem helhetlige forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Siktemålet er at disse skal medvirke til en bærekraftig forvaltning av disse havområdene.

I forvaltningsplan Barentshavet klargjøres de overordnede rammene for eksisterende og ny virksomhet i havområdet, og det legges til rette for sameksistens mellom næringer som fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet.

I forvaltningen av Norskehavet ligger det betydelige utfordringer, særlig knyttet til effekter av klimaendringer og forsuring av havet, overbeskatning av enkelte fiskebestander, risiko for akutt forurensning, nedgang i sjøfuglbestander og behovet for bevaring av korallområder.

Nordsjøen–Skagerrak er vårt mest intensivt utnyttede havområde og et av verdens mest trafikkerte seilingsområder. Utfordringene er knyttet til miljøgifter og forsøpling, og flere sjøfuglbestander og enkelte fiskebestander er i dårlig forfatning. Videre gir klimaendringer og havforsuring nye utfordringer som gjør det nødvendig å ha et langsiktig perspektiv i forvaltningen.

Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble lagt frem av regjeringen 31. mars 2006. Havforskningsinstituttet fikk da ansvar for å lede overvåkingsgruppen.

Overvåkingsgruppens rapporter:


Norskehavet er et rikt hav med viktige næringer som har betydelig aktivitet. Forvaltningsplan for dette havområdet ble lagt frem og behandlet i Stortinget 18. juni 2009.

Overvåkingsgruppens rapporter:


Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ble etablert i 2013 (Meld. St. 37). Overvåkingsgruppens første rapport er særnr. 1b-2015.

Overvåkingsgruppens rapporter: