Gå til hovedinnhold

Kunnskapsveileder for marine naturverdier og tiltak i kystsonen


To små båter som ligger opp ned i strandkanten

Kystlandskap i Nord-Norge.

Fotograf: Anders Jakobsen / Havforskningsinstituttet

Kystsonen er i økende grad under press av menneskelig aktivitet, og i havets tiår som startet i 2021 vil det derfor være viktig å opprettholde gode miljøforhold i kystsonen, som levested for marine planter og dyr.

Kystsonen – vår felles arv

Marine økosystemer er globalt sett leveområde for 1-2 millioner akvatiske arter, og om lag 96 % av disse benytter kystsonen i løpet av sin livssyklus. Kystsonen i Norge består av et rikt biologisk og fysisk mangfold, som innelukkede fjorder og poller, åpne fjordsystemer, indre og ytre skjærgård og eksponerte kystlinjer åpent rett ut til havs. Her finnes et stort mangfold av bunntyper, strømsund og fjorder som har dybder større enn havet utenfor. Denne variasjonen har gitt levesteder for unike økosystemer og naturtyper som for eksempel ålegrasenger, korallrev og dyphavssamfunn inne i fjordene. Kysten er svært viktig for de fleste fiskeslag vi høster, for det er ofte her vi finner både gyte- og oppvekstområdene, f. eks for blant annet sild, sei og torsk.  

Havforskningsinstituttet gir, som del av sitt samfunnsoppdrag, norske myndigheter kunnskap og råd for bærekraftig forvaltning av de marine økosystemene. Instituttet bidrar innen temaene hav- og kystressurser, det marine miljøet, fiskeernæring, akvakultur, et bredt utvalg av miljøsaker, marint biologisk mangfold, forvaltning av sjøarealer og trygg og sunn sjømat.

Havforskningsinstituttets faglige råd brukes av forvaltningen, eks Fiskeridirektoratet eller Miljødirektoratet, men også av regionale sektormyndigheter som statsforvalter eller kystverket, fylkeskommune eller kommuner.

Etterspørselen er i dag stor etter Havforskningsinstituttets råd og kunnskapsbidrag i kystsonesaker. Som hovedregel vil Havforskningsinstituttet fokusere på saker av regional og nasjonal betydning, men kan på anmodning og i saker av prinsipiell betydning også gi råd i mer lokale saker.

Følgende temaer gir generell informasjon om kartlagte marine verdier i kystsonen og hvilke mulige konsekvenser mindre tiltak kan få.

Plansaker og utfordringer

Her er en oversikt over vanlige plansaker i kystsonen og hvilke mulige konsekvenser disse kan ha for ulike marine verdier.