Gå til hovedinnhold

Handlingsplan for mangfald

Alle menneske har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. Havforskingsinstituttet (heretter HI) skal ha ein personalpolitikk som er open for, og gjenspegler mangfaldet i samfunnet. Ved HI skal vi arbeide aktivt, målretta og planmessig for å fremme likestilling og å hindre diskriminering. Handlingsplanen for mangfald skal vere ein integrert del av instituttet sitt strategiske planverk. I det følgjande presenterer vi mål og tiltak for å fremme denne visjonen.

Instituttet sin visjon Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde, og vår ambisjon om å vere internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving, legg grunnlaget for handlingsplanens visjon:

Tilsette ved HI skal gjenspegle mangfaldet i samfunnet. Mangfald skal kjenneteikne all verksemd ved instituttet.

Les heile handlingsplanen (PDF)