Rådgivning

Havforskningsinstituttet gir råd i hele den marine kjeden fra hav til mat. Vi gir råd til forvaltning, departement og andre. I tillegg til forskning, driver vi også utstrakt overvåking for å kunne gi rådene som er bestilt.

Fagområdene til HI spenner fra kyst og fjord og ut i de store havene, alt fra små plankton, bunndyr, fiskebestander til de største sjøpattedyrene. Akvakultur, trygg og sunn sjømat og klima er også viktige områder.

Akvakultur

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forskning og rådgiving skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer.

Trygg sjømat

Sjømaten vi spiser skal være trygg. NIFES gjennomfører derfor årlig overvåkning som kartlegger innholdet av ulovlige og uønskede stoffer i villfisk, oppdrettsfisk, fiskeprodukter og fiskefôr.

Kvoteråd

Kvoterådene er Havforskningsinstituttets faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter.

Bestandsoversikt

I denne tabellen finner du informasjon om bestander som havforskningsinstituttet overvåker og gir råd på, bl.a. kontaktperson ved instituttet, forvaltningsmål, rådgivende organisasjon, forvaltningsråd og rødlisting. Oversikten er under utvikling og skal utvides med informasjon om overvåkings- og rådgivningsprosesser, inkludert data og modeller, for alle bestandene som instituttet overvåker og/eller gir råd på.

Forvaltningsplaner

Regjeringen har lagt frem forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Siktemålet er at disse skal medvirke til en bærekraftig forvaltning av disse havområdene.

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR)

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR) ble lansert på årsmøtet i Fiskebåt 12. februar 2015 av daværende fiskeriminister Elisabet Aspaker. I dette utvalget jobber forskere fra Havforskningsinstituttet sammen med fiskerinæringen, som er representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører.