Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Torsk i Nordsjøen, makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Resultat: 2022 (13)

expected string or buffer

Lysing i Nordsjøen, Det keltiske havet og nordlige Biscayabukten

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 75 052 tonn
Anbefalt kvote 2021: 102 888 tonn (revidert fra 98 657 tonn i juni 2021)
Avtalt kvote 2021: ingen avtalt kvote

expected string or buffer

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 128 708 tonn
Anbefalt kvote 2021: 69 280 tonn
Avtalt kvote 2021: 50 182 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 49 614 tonn
Anbefalt kvote 2021: 65 687 tonn
Avtalt kvote 2021: 65 687 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Torsk i Nordsjøen, østlige Engelske kanal og Skagerrak

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 14 276 tonn
Anbefalt kvote 2021: 14 755 tonn
Avtalt kvote 2021:  15 911 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 142 508 tonn
Anbefalt kvote 2021: 167 785 tonn (oppdatert fra 162 607 tonn i mai 2021)
Avtalt kvote 2021: 162 607 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 88 426 tonn
Anbefalt kvote 2021: 22 082 tonn
Avtalt kvote 2021: 28 021 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Nordøstarktisk blåkveite

15.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 19 094 tonn
Anbefalt kvote 2021: 23 000 tonn
Avtalt kvote 2021: 27 000 tonn
Anbefalt kvote 2023: 18 494

expected string or buffer

Nordøstarktisk sei

15.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 197 212 tonn
Anbefalt kvote 2021: 197 779 tonn
Avtalt kvote 2021: 197 779 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk hyse

15.06.2021

Tilrådd kvote 2022: 180 003  tonn
Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Avtalt kvote 2021: 232 537 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk torsk

15.06.2021

Tilrådd kvote 2022: 708 480 tonn
Tilrådd kvote 2021: 885 600 tonn
Avtalt kvote 2021: 885 600 tonn

expected string or buffer

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

13.04.2021

Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn
Tilrådd kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn
Avtalt kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn